• Program profilaktyczno

        • Program profilaktyczno - wychowawczy

        • program_profilaktyczno-wychowawczy.doc

           

          WPROWADZENIE

          Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka.

          WYCHOWANIE

          Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

          PROFILAKTYKA

          Profilaktyka rozumiana jest jako zapobieganie pojawieniu się i występowaniu niepożądanych zjawisk i procesów, określanych jako patologie życia społecznego oraz promowanie zjawisk alternatywnych w stosunku do tych, które próbuje się wyeliminować. Realizowana jest ona podczas działalności edukacyjnej szkoły jako system działań wzmacniających lub podtrzymujących pozytywne postawy uczniów w toku wychowania.

          Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego. Ma służyć ujednoliceniu działań wychowawczych i profilaktycznych oraz pozyskaniu rodziców do współpracy w dziedzinie profilaktyki domowej.

          Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu.

          Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

          Profilaktyka powinna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

          Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

          • dotychczasowe doświadczenia szkoły,
          • zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku,
          • przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku,
          • przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania.

           

          Obowiązujące akty prawne:  

          • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. Z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zmianami). 
          • Karta Nauczyciela.
          • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1.
          • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
          • Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33 ).
          • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r., Nr 61 poz. 624 i Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 146, poz. 1416, z późn. zm.). 
          • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 1999 r.w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 67, z późn. zm.)
          • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537). 3 
          • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763). 
          • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich. 
          • Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie opracowania rządowego programu zapobiegania i eliminowania zjawiska wykorzystania seksualnego nieletnich (Monitor Polski Nr 50 poz. 476). 
          • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej w śród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226). 
          • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535). 
          • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55).  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.).  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) 
          • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532). 
          • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół(Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 977). 
          • Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 875). 
          • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249). 
          • Statut Szkoły

          MISJA SZKOŁY 

          • Nieustannie wspieramy uczniów w dążeniu do harmonijnego, wszechstronnego rozwoju zgodnego z osobistymi potrzebami i możliwościami. 
          • Zmierzamy do wykształcenia i wychowania samodzielnego, twórczego człowieka dobrze przygotowanego do życia w rodzinie, środowisku lokalnym, w ojczyźnie i świecie.
          • Dbamy o to, aby każdy uczeń naszej szkoły był dobrze przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu kształcenia. 
          • Zapewniamy naszym uczniom optymalne warunki rozwoju w atmosferze akceptacji, szacunku, wsparcia, dobrego przykładu. 
          • Oferujemy im różnorodną, bogatą i niezwykle atrakcyjną szkolną ofertę edukacyjną.
          • Dążymy do tego, aby relacje pomiędzy uczniami a nauczycielami, pomiędzy rodzicami a szkołą, szkołą a środowiskiem lokalnym były partnerskie i demokratyczne.

           

          WIZJA SZKOŁY 

          • Wierzymy, iż uczeń naszej szkoły będzie umiał znaleźć cel i sens swojego istnienia i będzie potrafił wykreować swoją pozytywną przyszłość. 
          • Pragniemy wspierać wszechstronny rozwój osobowości dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. 
          • Dążymy do tego, aby nasza szkoła była aktywną i inspirującą częścią środowiska, w której działalność dydaktyczna jest jednolitym zintegrowanym z wychowaniem procesem realizowanym przez wszystkich nauczycieli przy współpracy z rodzicami.

           

          MODEL ABSOLWENTA TRZECIEJ KLASY:

          • zna swoje prawa i obowiązki wynikające z roli ucznia, kolegi, członka rodziny,
          • jest ciekawy świata, rozwija swoje zainteresowania,
          • obserwuje zjawiska zachodzące w najbliższym otoczeniu  i potrafi wyciągać wnioski ze swoich obserwacji,
          • szanuje zdrowie własne i innych,
          • zna normy zachowania obowiązujące w szkole, domu i środowisku,
          • rozróżnia zachowania dobre i złe,
          • rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji złych zachowań,
          • unika zagrożeń i niebezpiecznych zachowań,
          • umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych,
          • jest aktywny, lubi ruch i chętnie uprawia sport,
          • stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu,
          • chętnie włącza się w życie klasy, szkoły i rodziny,
          • uczy się dbać o swoje zdrowie, wygląd i higienę osobistą,
          • dba o środowisko naturalne i swoje najbliższe otoczenie.

           

           

          MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY: 

          • posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na kontynuowanie dalszej edukacji w szkole ponadpodstawowej na miarę swoich możliwości,  wykonuje sumiennie swoje obowiązki,
          • potrafi współpracować z innymi dla dobra własnego i wspólnego,
          • szanuje zdrowie własne i innych,
          • przejawia postawy prorodzinne i patriotyczne,
          • zna wzorce i zasady dobrego zachowania,
          • potrafi się właściwie zachować w różnych miejscach, sytuacjach i okolicznościach,
          • potrafi rozwijać osobiste zainteresowania, indywidualne potrzeby i zdolności,
          • potrafi współpracować z innymi dla dobra własnego i wspólnego,
          • szanuje prawo - przestrzega statutu i regulaminów szkoły, innych zasad ustalonych przez organa szkoły; przestrzega prawa i zasad ustalonych przez odpowiednie instytucje w gminie i kraju. 
          • jest obowiązkowy i punktualny - dotrzymuje terminów, sprawnie planuje swoje zajęcia, szanuje czas swój i innych.

           

          GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE: 

          • wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka,
          • zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
          • kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności,
          • kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym,
          • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu,
          • wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
          • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, 
          • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
          • kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;  kształtowanie postaw prozdrowotnych,
          • wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole,
          • przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych oraz obywatelskich,
          • kształtowanie postaw patriotycznych,
          • kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych,
          • przygotowanie do podejmowania optymalnych decyzji życiowych,
          • doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole,
          • wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych, 
          • eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia.

           

          Uczestnicy programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły:

          Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

          Rodzice: 

          • mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka, 
          • znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę,
          • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa, 
          • wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach,
          • służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,
          • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,
          • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci.

          Wychowawcy klas:  

          • dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie,
          • wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się,
          • prowadzą dokumentację nauczania,
          • realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
          • koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym,
          • dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia,
          • podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów, 
          • wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
          • informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno pedagogicznej,
          • integrują i kierują zespołem klasowym,
          • wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów,
          • wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku nauki
            i obowiązku szkolnego,
          • promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów,
          • inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji,
          • współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie,
          • współpracują z rodzicami, włączają ich w sprawy programowe i organizacyjne klasy,
          • współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym, pielęgniarką i pozostałymi pracownikami szkoły ora rodzicami i środowiskiem lokalnym w zależności od zasobów i potrzeb klasy,
          • współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi.

          Nauczyciele: 

          • oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych,
          • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych,
          • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach,
          • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania, 
          • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności,
          • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu,
          • reagują na przejawy nietolerancji , dyskryminacji i innych negatywnych zachowań,
          • dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów, 
          • wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia,
          • współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą;  proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią,
          • realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

          Uczniowie: 

          • przestrzegają regulaminu szkoły,
          • współorganizują imprezy i akcje szkolne,
          • znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej, 
          • akceptują innych uczniów i szanują ich prawa,
          • współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swoje prawo do samorządności,
          • kierują swoim rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni,
          • prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko,
          • mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej.

          Środowisko lokalne:

          • szkoła współpracuje w zakresie pomocy w oddziaływaniach profilaktycznych
            i wychowawczych z instytucjami:

          1. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koluszkach,

          2. Sądem Rejonowym Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich w Łodzi,

          3. Policją,

          4. Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UG Brójce,

          5. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brójcach,

          6. Gminną Biblioteką Publiczną,

          7. Gminnym Ośrodkiem Kultury,

          8. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Łódź – Wschód,

          9. Urzędem Gminy Brójce,

          10. innymi instytucjami współpracującymi ze szkołą przy realizacji programu (poradniami specjalistycznymi, stowarzyszeniami i instytucjami wspierającymi działania ekologiczne i promujące zdrowy styl życia).

           

          OBSZARY DZIAŁAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

          Obszar I : Adaptacja uczniów klas pierwszych do warunków szkolnych

          Obszar II : Rozwój intelektualny ucznia

          Obszar III : Zachowania agresywne

          Obszar IV : Nałogi i uzależnienia

          Obszar V : Promocja zdrowego stylu życia

          Obszar VI : Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

          Obszar VII : Czytelnictwo

          Obszar VIII : Działania skierowane do rodziców

           

           

          Obszar I: Adaptacja uczniów klas pierwszych do warunków szkolnych

          Cel: Przyjazna adaptacja dziecka w szkole.

          Zadania

          Formy realizacji

          Osoby odpowiedzialne

          Budowanie pomostu pomiędzy doświadczeniami przedszkolnymi i szkolnymi

          - Dominacja na lekcjach w tym okresie zabaw, gier i sytuacji zadaniowych,

          - minimalizowanie negatywnych przeżyć dziecka, związanych z pierwszymi dniami pobytu dziecka w szkole.

           

          nauczyciele klas I

          Stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa

          - Żywy i opiekuńczy stosunek nauczyciela do uczniów wszystkich razem i każdego z osobna,

          - otoczenie pierwszoklasistów specjalną troską i uwagą w czasie przerw międzylekcyjnych,

          - wycieczka po szkole: zapoznanie ze szkolnymi pomieszczeniami: klasy, sekretariat, gabinet dyrektora, biblioteka, świetlica, sala gimnastyczna,

          - uwrażliwianie uczniów klas starszych na potrzebę zapewniania bezpieczeństwa uczniom klas I.

          - organizacja zajęć integracyjnych dla uczniów klas IV

           

          nauczyciele klas I

           

           

           

           

           

           

           

           

          wychowawcy klas IV

          Kształcenie u uczniów poczucia obowiązku i odpowiedzialności

          - Wprowadzenie oraz systematyczne i cierpliwe przypominanie uczniom obowiązujących w szkole i na lekcjach reguł i zasad.

          nauczyciele uczący

          Zapoznanie się z sytuacją rodzinną ucznia i środowiskiem społecznym, w którym przebywa uczeń

          - Analiza dokumentów szkolnych uczniów w celu podejmowania stosownych działań zapobiegającym sytuacjom problemowym,

          - sporządzenie rejestru uczniów wymagających pomocy wychowawczej, edukacyjnej i materialnej,

          - systematyczne wywiady z uczniami, rodzicami, nauczycielami w celu bieżącego monitoringu sytuacji uczniów.

           

          dyrektor,

          pedagog szkolny,

          wychowawcy,

          nauczyciele

           

          Obszar II:

          Cel: Rozwój intelektualny ucznia

          Zadania

          Formy realizacji

          Osoby odpowiedzialne

          Praca z uczniem zdolnym

          - Stworzenie i wdrożenie szkolnego systemu wspierania uzdolnień,

          - możliwość indywidualnego toku nauczania i programu nauczania,

          - przygotowanie do konkursów, olimpiad przedmiotowych,

          - prowadzenie kół zainteresowań,

          - różnicowanie zadań na lekcji,

          - uczniowie jako asystenci,

          - konsultacje indywidualne.

           

          nauczyciele uczący

          Praca z uczniem mającym trudności w nauce

          Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych,

          - organizowanie pomocy koleżeńskiej,

          - odrabianie zadań domowych w świetlicy szkolnej,

          - dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój ucznia w ramach projektów,

          - indywidualna opieka pedagoga szkolnego.

           

          nauczyciele uczący,

          nauczyciel świetlicy,

          starsi koledzy (wolontariat)

          pedagog szkolny

          Praca z uczniem niepełnosprawnym

          - Współpraca z pedagogiem, psychologiem i PP-P, rodzicami,

          - integracja międzyklasowa

          - udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych, logopedycznych.

           

          nauczyciele uczący

          Systematyczne motywowanie uczniów do nauki

          - Prezentowanie na zajęciach z wychowawcą zainteresowań i pasji uczniów,

          - organizowanie zajęć pozalekcyjnych zgodnie ze zdiagnozowanymi wcześniej potrzebami uczniów,

          - organizacja zajęć z zakresu technik uczenia się , umiejętności radzenia sobie ze stresem.

          nauczyciele,

          wychowawcy

           

          dyrektor

           

          pedagog szkolny

           

          Obszar III: Zachowania agresywne

          Cel: Ograniczenie i eliminowanie zachowań agresywnych wśród uczniów

          Zadania

          Formy realizacji

          Osoby odpowiedzialne

          Przeciwdziałanie agresji i przemocy.

          - Organizowanie spotkań z udziałem psychologa i pedagoga z PP-P dla uczniów i rodziców,

           

          - organizowanie zajęć na temat agresji, jej przyczyn, skutków i sposobów reagowania na nią,

           

          - kształtowanie umiejętności kontrolowania własnej złości i agresywnych zachowań,

           

          - zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami karnymi stosowania przemocy,

           

          - systematyczne i zgodne z procedurami reagowanie wszystkich pracowników szkoły na wszelkie formy i przejawy agresji w szkole,

           

          - konsekwentne stosowanie kar za zachowania agresywne,

           

          - zapobieganie zachowaniom niebezpiecznym w czasie imprez okolicznościowych oraz wycieczek szkolnych,

           

           

          - organizowanie zajęć promujących postawę asertywną,

           

          - wzmożona kontrola dyżurujących nauczycieli w miejscach, w których uczniowie czują się najmniej bezpiecznie,

           

           - współpraca z organizacjami wspierającymi szkołę.

           

          dyrektor szkoły

          pedagog szkolny

           

           

          wychowawcy

          nauczyciele

          pedagog szkolny

           

          wychowawcy

          nauczyciele

          pedagog szkolny

           

          wychowawcy

           

           

           

          wszyscy nauczyciele
          i pozostali pracownicy szkoły

           

           

           

          wszyscy nauczyciele

           

           

          wychowawcy

          pedagog szkolny

          wszyscy nauczyciele

           

           

           

           

           

           

          nauczyciele dyżurujący

           

           

           

           

          dyrektor szkoły

          pedagog szkolny

          wszyscy nauczyciele

          Wyeliminowanie agresji słownej

          - Szybkie reagowanie na przejawy agresji słownej podczas przerw,

          - odnotowywanie typu zachowań i informowanie wychowawców,

          - w przypadku wystąpienia agresji słownej postępowanie zgodne ze strategiami przewidzianymi na takie sytuacje.

          wszyscy nauczyciele

           

           

          wszyscy nauczyciele

           

           

           

           

          wszyscy nauczyciele

          Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych

          - Propagowanie wiedzy o społecznych mechanizmach wywierania wpływu i konstruktywnych sposobach radzenia sobie z nimi (negocjacje, mediacje, asertywna komunikacja własnych potrzeb, sztuka odmawiania, dyskusji),

          - kształtowanie umiejętności proszenia o pomoc i rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach, które udzielają wsparcia młodzieży.

          wszyscy nauczyciele pedagog szkolny

          Propagowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości prawa i zasad przestrzegania go

          - Zapoznanie uczniów z dokumentami określającymi pracę szkoły: Statutem szkoły Wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, Regulaminem oceniania zachowania, Procedurami określającymi reagowanie w sytuacjach zagrożenia w szkole,

          - pogadanki z policją na temat odpowiedzialności karnej nieletniego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

          - zajęcia na temat obowiązków ucznia oraz systemu nagród i konsekwencji stosowanych w szkole,

          - zapoznanie uczniów z prawami dziecka i człowieka – analiza odpowiednich dokumentów np.: Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Dziecka

          - organizowanie apeli szkolnych dotyczących wychowawczych spraw i działań szkoły w tym obszarze.

           

          wychowawcy

          nauczyciele uczący

           

           

           

           

           

          wychowawcy

           

           

          wychowawcy

           nauczyciel WOS

           

          dyrektor

           

          Obszar IV: Nałogi i uzależnienia

          Cel: zapobieganie nałogom i uzależnieniom wśród uczniów

          Zadania

          Formy realizacji

          Osoby odpowiedzialne

          Ukazywanie negatywnego wpływu przemocy i wulgaryzmów w środkach przekazu i grach komputerowych na postawy społeczne uczniów

          - Uświadomienie rodzicom potrzeby kontrolowania tego co dziecko czyta, ogląda, w jakie gry komputerowe  gra,

          - ukazywanie negatywnego wpływu uzależnień od telewizji i komputera,

          - kształtowanie wiedzy uczniów na temat zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z mediów,

          - uświadomienie uczniom iż w Internecie nie są anonimowi,

          - prelekcje oraz zajęcia poświęcone cyberprzemocy i bezpieczeństwu w sieci.

          wychowawcy

          nauczyciele

          pedagog szkolny

          psycholog z P P-P

          policjant

           

          Prowadzenie systematycznych działań informacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z sięganiem po środki uzależniające ( narkotyki, dopalacze, papierosy, alkohol)

          - Bieżące informowanie uczniów o negatywnych skutkach oraz konsekwencjach stosowania używek,

          - organizowanie zajęć edukacyjnych oraz prelekcji na temat zagrożeń wynikających ze szkodliwości zażywania narkotyków, dopalaczy, alkoholu oraz papierosów, czy napojów energetyzujących,

          - udział uczniów w konkursach związanych z tematyka zagrożeń współczesnego świata.

          wychowawcy

          nauczyciele

          pedagog szkolny

          policjant

           

          Kształtowanie postaw asertywnych

          - Doskonalenie technik asertywnych – umiejętności mówienia NIE,

          - uczenie podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności odmawiania.

          wychowawcy

          nauczyciele

           

           

          Obszar V: Promocja zdrowego stylu życia

          Cel: Propagowanie zdrowego stylu życia  i odżywiania.

          Zadania

          Formy realizacji

          Osoby odpowiedzialne

          Przekazywanie wiedzy o zdrowym odżywianiu

          - Realizowanie na zajęciach lekcyjnych tematyki związanej z racjonalnym odżywianiem się, zapoznawanie dzieci z zasadami zdrowego odżywiania się,

          - przygotowywanie sałatek i surówek na zajęciach lekcyjnych,

          - „Zdrowe śniadania” w przedszkolu,

          - uczestnictwo w programach edukacyjnych: „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”.

          wychowawcy

          wszyscy nauczyciele

          nauczyciel techniki

          pedagog szkolny

          pielęgniarka

           

          Promocja szkolnych i pozaszkolnych form spędzania czasu wolnego

          - Prowadzenie kół zainteresowań,  

          - prowadzenie zajęć SKS,

          - udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych,

          - organizowanie wycieczek szkolnych,

          - zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,

          - organizowanie wyjazdów na basen, lodowisko, do kina, teatru,

          - zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach organizowanych przez GOK i GLKS Miazga.

          wszyscy nauczyciele

          wychowawcy

          nauczyciele wychowania fizycznego

          Kształtowanie nawyków prawidłowego czyszczenia zębów i okresowa fluoryzacja

          - Fluoryzacja,

          - pogadanki z dziećmi,

          - mysie zębów po śniadaniu w przedszkolu.

          pielęgniarka

          nauczyciele przedszkola

          Wdrażanie do przestrzegania higieny osobistej

          - Pogadanki z dziećmi na temat: dojrzewania płciowego, problemów okresu dojrzewania, higieny osobistej, dostosowania stroju do okoliczności, dbałości o wygląd i estetykę.

          nauczyciele WDŻ, przyrody, biologii

          pielęgniarka

          pedagog szkolny

          wychowawcy

           

          Obszar VI: Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

          Cel:  Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych oraz obywatelskich

          Zadania

          Formy realizacji

          Osoby odpowiedzialne

          Budzenie miłości do ojczyzny
          i poczucia wspólnoty narodowej

          - Udział w apelach z okazji rocznic i świąt państwowych, np. apel
          z okazji Święta Niepodległości,
          3 Maja,

          - gazetki tematyczne w klasach i na korytarzu szkolnym,

          - poznawanie symboli narodowych, ich historii i znaczenia, okazywanie im szacunku,

          - nauka hymnu państwowego
          ( przypomnienie o odpowiednim zachowaniu w czasie hymnu),

          - poznawanie sylwetek słynnych Polaków,

          - poznawanie historii gminy i regionu,

          - udział w uroczystościach organizowanych przez gminę Brójce,

          - udział w konkursach związanych z gminą, regionem, Unią Europejską.

          wszyscy nauczyciele

          wychowawcy

          nauczyciele historii

           

          Pielęgnowanie i tworzenie  tradycji szkoły

          - Udział i współtworzenie imprez szkolnych tj.: „Pasowanie pierwszoklasisty”, „Jasełka”, „Dzień Nauczyciela”, „Dzień babci i dziadka”,

          - organizacja imprez klasowych: Mikołajki, Andrzejki,

          - wybór samorządu uczniowskiego,

          - obchody „Święta Szkoły” – 8 maja

          - zapoznanie uczniów z historią Orła Białego,

          - nauka hymnu szkolnego,

          - udział w akcjach charytatywnych.

          wszyscy nauczyciele

          Samorząd Uczniowski

           

          Obszar VII: Czytelnictwo

          Cel: Kształtowanie świadomości czytelniczej

          Zadania

          Formy realizacji

          Osoby odpowiedzialne

          Popularyzacja książek i czasopism dla dzieci  i młodzieży

           - Gazetki ścienne prezentujące wiadomości dotyczące autorów i treści książek/lektur,

          - konkursy czytelnicze,

          - współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami języka polskiego (konkursy recytatorskie, konkurs na najpiękniejsze czytanie),

          - pasowanie uczniów klasy I na czytelników,

          - bieżące informowanie rodziców o ilości przeczytanych przez dzieci książek.

           

          wychowawcy,

          nauczyciele poloniści

          bibliotekarze

          Kształtowanie umiejętności korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej i innych bibliotek

           - Włączanie uczniów do pracy biblioteki,

          - prowadzenie lekcji bibliotecznych w klasach I – VIII mających na celu propagowanie czytania książek, zapoznanie uczniów z regulaminem biblioteki,

          - pogadanki dotyczące budowy książki, karty katalogowej, strony tytułowej, encyklopedii i słowników, katalogów alfabetycznych i rzeczowych.

           

          bibliotekarze

          Kształcenie umiejętności korzystania z informacji zawartych  w czasopismach dziecięcych i młodzieżowych

          - Pogadanki dotyczące wyboru odpowiednich czasopism dostosowanych do wieku,

          - lekcje biblioteczne poświęcone czasopismom jako źródłom informacji.

           

          bibliotekarze

          wychowawcy

           

           

          Obszar VIII:  Działania skierowane do rodziców

          Cel: Włączenie rodziców w realizację programu profilaktyczno - wychowawczego

          Zadania

          Formy realizacji

          Osoby odpowiedzialne

          Zapoznanie rodziców
          z dokumentami szkoły

          - Przedstawienie rodzicom podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły: Statut szkoły, Program profilaktyczno –wychowawczy, Wewnątrzszkolny system oceniania, Regulamin oceniania zachowania, Regulamin dowożenia.

           

          wychowawcy

          Współpraca z rodzicami

          - Ustalenie zasad kontaktowania się z rodzicami uczniów,

          - przedstawienie harmonogramu spotkań z wychowawcami,

          - zapoznanie rodziców z zakresem udzielanej pomocy przez specjalistów szkolnych: pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego,

          - organizowanie dla rodziców spotkań ze specjalistami, warsztatów umiejętności wychowawczych, prelekcji,

          - współudział rodziców w  organizowaniu imprez szkolnych i klasowych.

           

           

          wychowawcy

          pedagog szkolny

           

           

          ZADANIA PROFILAKTYCZNE

          Zadania profilaktyczne nauczycieli :

          • punktualne rozpoczynanie dyżurów przed lekcjami i podczas przerw,
          • zwracanie podczas dyżurów szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: ubikacje, schody, itp.,
          • uczniowie w czasie zajęć nie pozostają bez opieki nauczyciela w klasie,
          • informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły, 
          • obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia papierosów czy niszczenia mienia, 
          • wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji, 
          • dawanie przykładów sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 
          • dążenie do dalszej poprawy bezpieczeństwa w szkole, reagowanie na akty agresji i przemocy oraz konsekwentne egzekwowanie prawa szkolnego.

          Zadania profilaktyczne wychowawców klasowych :

          • pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych – uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawca, pedagog, dyrektor szkoły,
          • podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów - godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych (kino, teatr, itp.),
          • współpraca z rodziną - inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców, wywiadówki profilaktyczne, 
          • realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu i picia alkoholu, rozwijania umiejętności interpersonalnych, 
          • organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce, 
          • kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, szkoły i otoczenia,
          • systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci, 
          • pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości.

          Zadania profilaktyczne pedagoga szkolnego  :

          • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
          • organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem policji, psychologa, lekarza, 
          • pedagogizacja rodziców, 
          • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, treningi interpersonalne, zajęcia integracyjne, 
          • współpraca z instytucjami wspierającymi realizację zadań profilaktycznych,
          • systematyczna współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami, udzielanie im wsparcia w planowaniu i realizacji zadań profilaktyczno-wychowawczych.

          Zadania profilaktyczne pielęgniarki szkolnej  :

          • prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów i ich rodziców,
          • promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, promowanie tolerancji dla sprawnych inaczej oraz propagowanie zachowań sprzyjających ich bezpieczeństwu, 
          • uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia,
          • wdrażanie elementów profilaktyki prozdrowotnej na radach pedagogicznych i zebraniach szkolnych z rodzicami, 
          • informowanie o akcjach, konkursach i innych formach działań na rzecz zdrowia.

          Zadania profilaktyczne rodziców  :

          • każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny, 
          • w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom, rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby pedagogiem szkolnym bądź dyrektorem szkoły, 
          • rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod wychowawczych, 
          • rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów.

          METODY I FORMY REALIZACJI

          Realizacja programu odbywać się będzie w ramach: 

          • zajęć godziny do dyspozycji wychowawcy klasy, 
          • zajęć edukacyjnych w szczególności:   zajęć wychowania do życia w rodzinie,  wiedzy o społeczeństwie, historii, języka polskiego, biologii, przyrody,
          • zajęć prowadzonych przez pedagoga, pielęgniarkę szkolną, 
          • zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 
          • intencjonalnych i okazjonalnych spotkań z rodzicami uczniów w szkole, 
          • w ramach edukacji pedagogicznej (pedagogizacja rodziców),
          • imprez organizowanych na terenie szkoły,
          • imprez charytatywnych.

          Formy pracy: 

          • oddziaływanie werbalne (rozmowy, pogadanki, wykład), 
          • dyskusje tematyczne (dzielenie się doświadczeniami), wskazanie postaw (wzorców) pozytywnych, 
          • zajęcia grupowe, warsztatowe.

           

          EWALUACJA

          Program poddawany jest ewaluacji i weryfikowany według potrzeb - ma charakter otwarty.

          Formy ewaluacji: 

          obserwacja (wychowawcy klas), ankiety dla uczniów, ankiety dla rodziców,  ankiety dla nauczycieli, 

          rozmowy z uczniami, rozmowy z rodzicami,  analiza dokumentów,  obserwacja i ocena zachowań.

    • Kontakty

      • Zespół Szkół w Kurowicach, ul. Szkolna 1
      • gimkur10@poczta.onet.pl
      • gimkur10@poczta.onet.pl
      • tel/fax (0 42) 214 00 84
      • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach Kurowice ul. Szkolna 1 95-006 Brójce