• Program profilaktyczno - wychowawczy

    • Program profilaktyczno - wychowawczy

    • program_profilaktyczno-wychowawczy.doc

      

     WPROWADZENIE

     Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka.

     WYCHOWANIE

     Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

     PROFILAKTYKA

     Profilaktyka rozumiana jest jako zapobieganie pojawieniu się i występowaniu niepożądanych zjawisk i procesów, określanych jako patologie życia społecznego oraz promowanie zjawisk alternatywnych w stosunku do tych, które próbuje się wyeliminować. Realizowana jest ona podczas działalności edukacyjnej szkoły jako system działań wzmacniających lub podtrzymujących pozytywne postawy uczniów w toku wychowania.

     Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego. Ma służyć ujednoliceniu działań wychowawczych i profilaktycznych oraz pozyskaniu rodziców do współpracy w dziedzinie profilaktyki domowej.

     Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu.

     Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

     Profilaktyka powinna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

     Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

     • dotychczasowe doświadczenia szkoły,
     • zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku,
     • przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku,
     • przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania.

      

     Obowiązujące akty prawne:  

     • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. Z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zmianami). 
     • Karta Nauczyciela.
     • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1.
     • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
     • Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33 ).
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r., Nr 61 poz. 624 i Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 146, poz. 1416, z późn. zm.). 
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 1999 r.w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 67, z późn. zm.)
     • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537). 3 
     • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763). 
     • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich. 
     • Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie opracowania rządowego programu zapobiegania i eliminowania zjawiska wykorzystania seksualnego nieletnich (Monitor Polski Nr 50 poz. 476). 
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej w śród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226). 
     • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535). 
     • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55).  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.).  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) 
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532). 
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół(Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 977). 
     • Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 875). 
     • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249). 
     • Statut Szkoły

     MISJA SZKOŁY 

     • Nieustannie wspieramy uczniów w dążeniu do harmonijnego, wszechstronnego rozwoju zgodnego z osobistymi potrzebami i możliwościami. 
     • Zmierzamy do wykształcenia i wychowania samodzielnego, twórczego człowieka dobrze przygotowanego do życia w rodzinie, środowisku lokalnym, w ojczyźnie i świecie.
     • Dbamy o to, aby każdy uczeń naszej szkoły był dobrze przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu kształcenia. 
     • Zapewniamy naszym uczniom optymalne warunki rozwoju w atmosferze akceptacji, szacunku, wsparcia, dobrego przykładu. 
     • Oferujemy im różnorodną, bogatą i niezwykle atrakcyjną szkolną ofertę edukacyjną.
     • Dążymy do tego, aby relacje pomiędzy uczniami a nauczycielami, pomiędzy rodzicami a szkołą, szkołą a środowiskiem lokalnym były partnerskie i demokratyczne.

      

     WIZJA SZKOŁY 

     • Wierzymy, iż uczeń naszej szkoły będzie umiał znaleźć cel i sens swojego istnienia i będzie potrafił wykreować swoją pozytywną przyszłość. 
     • Pragniemy wspierać wszechstronny rozwój osobowości dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. 
     • Dążymy do tego, aby nasza szkoła była aktywną i inspirującą częścią środowiska, w której działalność dydaktyczna jest jednolitym zintegrowanym z wychowaniem procesem realizowanym przez wszystkich nauczycieli przy współpracy z rodzicami.

      

     MODEL ABSOLWENTA TRZECIEJ KLASY:

     • zna swoje prawa i obowiązki wynikające z roli ucznia, kolegi, członka rodziny,
     • jest ciekawy świata, rozwija swoje zainteresowania,
     • obserwuje zjawiska zachodzące w najbliższym otoczeniu  i potrafi wyciągać wnioski ze swoich obserwacji,
     • szanuje zdrowie własne i innych,
     • zna normy zachowania obowiązujące w szkole, domu i środowisku,
     • rozróżnia zachowania dobre i złe,
     • rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji złych zachowań,
     • unika zagrożeń i niebezpiecznych zachowań,
     • umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych,
     • jest aktywny, lubi ruch i chętnie uprawia sport,
     • stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu,
     • chętnie włącza się w życie klasy, szkoły i rodziny,
     • uczy się dbać o swoje zdrowie, wygląd i higienę osobistą,
     • dba o środowisko naturalne i swoje najbliższe otoczenie.

      

      

     MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY: 

     • posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na kontynuowanie dalszej edukacji w szkole ponadpodstawowej na miarę swoich możliwości,  wykonuje sumiennie swoje obowiązki,
     • potrafi współpracować z innymi dla dobra własnego i wspólnego,
     • szanuje zdrowie własne i innych,
     • przejawia postawy prorodzinne i patriotyczne,
     • zna wzorce i zasady dobrego zachowania,
     • potrafi się właściwie zachować w różnych miejscach, sytuacjach i okolicznościach,
     • potrafi rozwijać osobiste zainteresowania, indywidualne potrzeby i zdolności,
     • potrafi współpracować z innymi dla dobra własnego i wspólnego,
     • szanuje prawo - przestrzega statutu i regulaminów szkoły, innych zasad ustalonych przez organa szkoły; przestrzega prawa i zasad ustalonych przez odpowiednie instytucje w gminie i kraju. 
     • jest obowiązkowy i punktualny - dotrzymuje terminów, sprawnie planuje swoje zajęcia, szanuje czas swój i innych.

      

     GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE: 

     • wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka,
     • zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
     • kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności,
     • kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym,
     • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu,
     • wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
     • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, 
     • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
     • kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;  kształtowanie postaw prozdrowotnych,
     • wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole,
     • przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych oraz obywatelskich,
     • kształtowanie postaw patriotycznych,
     • kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych,
     • przygotowanie do podejmowania optymalnych decyzji życiowych,
     • doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole,
     • wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych, 
     • eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia.

      

     Uczestnicy programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły:

     Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

     Rodzice: 

     • mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka, 
     • znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę,
     • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa, 
     • wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach,
     • służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,
     • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,
     • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci.

     Wychowawcy klas:  

     • dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie,
     • wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się,
     • prowadzą dokumentację nauczania,
     • realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
     • koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym,
     • dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia,
     • podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów, 
     • wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
     • informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno pedagogicznej,
     • integrują i kierują zespołem klasowym,
     • wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów,
     • wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku nauki
      i obowiązku szkolnego,
     • promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów,
     • inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji,
     • współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie,
     • współpracują z rodzicami, włączają ich w sprawy programowe i organizacyjne klasy,
     • współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym, pielęgniarką i pozostałymi pracownikami szkoły ora rodzicami i środowiskiem lokalnym w zależności od zasobów i potrzeb klasy,
     • współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi.

     Nauczyciele: 

     • oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych,
     • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych,
     • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach,
     • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania, 
     • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności,
     • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu,
     • reagują na przejawy nietolerancji , dyskryminacji i innych negatywnych zachowań,
     • dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów, 
     • wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia,
     • współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą;  proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią,
     • realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

     Uczniowie: 

     • przestrzegają regulaminu szkoły,
     • współorganizują imprezy i akcje szkolne,
     • znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej, 
     • akceptują innych uczniów i szanują ich prawa,
     • współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swoje prawo do samorządności,
     • kierują swoim rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni,
     • prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko,
     • mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej.

     Środowisko lokalne:

     • szkoła współpracuje w zakresie pomocy w oddziaływaniach profilaktycznych
      i wychowawczych z instytucjami:

     1. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koluszkach,

     2. Sądem Rejonowym Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich w Łodzi,

     3. Policją,

     4. Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UG Brójce,

     5. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brójcach,

     6. Gminną Biblioteką Publiczną,

     7. Gminnym Ośrodkiem Kultury,

     8. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Łódź – Wschód,

     9. Urzędem Gminy Brójce,

     10. innymi instytucjami współpracującymi ze szkołą przy realizacji programu (poradniami specjalistycznymi, stowarzyszeniami i instytucjami wspierającymi działania ekologiczne i promujące zdrowy styl życia).

      

     OBSZARY DZIAŁAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

     Obszar I : Adaptacja uczniów klas pierwszych do warunków szkolnych

     Obszar II : Rozwój intelektualny ucznia

     Obszar III : Zachowania agresywne

     Obszar IV : Nałogi i uzależnienia

     Obszar V : Promocja zdrowego stylu życia

     Obszar VI : Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

     Obszar VII : Czytelnictwo

     Obszar VIII : Działania skierowane do rodziców

      

      

     Obszar I: Adaptacja uczniów klas pierwszych do warunków szkolnych

     Cel: Przyjazna adaptacja dziecka w szkole.

     Zadania

     Formy realizacji

     Osoby odpowiedzialne

     Budowanie pomostu pomiędzy doświadczeniami przedszkolnymi i szkolnymi

     - Dominacja na lekcjach w tym okresie zabaw, gier i sytuacji zadaniowych,

     - minimalizowanie negatywnych przeżyć dziecka, związanych z pierwszymi dniami pobytu dziecka w szkole.

      

     nauczyciele klas I

     Stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa

     - Żywy i opiekuńczy stosunek nauczyciela do uczniów wszystkich razem i każdego z osobna,

     - otoczenie pierwszoklasistów specjalną troską i uwagą w czasie przerw międzylekcyjnych,

     - wycieczka po szkole: zapoznanie ze szkolnymi pomieszczeniami: klasy, sekretariat, gabinet dyrektora, biblioteka, świetlica, sala gimnastyczna,

     - uwrażliwianie uczniów klas starszych na potrzebę zapewniania bezpieczeństwa uczniom klas I.

     - organizacja zajęć integracyjnych dla uczniów klas IV

      

     nauczyciele klas I

      

      

      

      

      

      

      

      

     wychowawcy klas IV

     Kształcenie u uczniów poczucia obowiązku i odpowiedzialności

     - Wprowadzenie oraz systematyczne i cierpliwe przypominanie uczniom obowiązujących w szkole i na lekcjach reguł i zasad.

     nauczyciele uczący

     Zapoznanie się z sytuacją rodzinną ucznia i środowiskiem społecznym, w którym przebywa uczeń

     - Analiza dokumentów szkolnych uczniów w celu podejmowania stosownych działań zapobiegającym sytuacjom problemowym,

     - sporządzenie rejestru uczniów wymagających pomocy wychowawczej, edukacyjnej i materialnej,

     - systematyczne wywiady z uczniami, rodzicami, nauczycielami w celu bieżącego monitoringu sytuacji uczniów.

      

     dyrektor,

     pedagog szkolny,

     wychowawcy,

     nauczyciele

      

     Obszar II:

     Cel: Rozwój intelektualny ucznia

     Zadania

     Formy realizacji

     Osoby odpowiedzialne

     Praca z uczniem zdolnym

     - Stworzenie i wdrożenie szkolnego systemu wspierania uzdolnień,

     - możliwość indywidualnego toku nauczania i programu nauczania,

     - przygotowanie do konkursów, olimpiad przedmiotowych,

     - prowadzenie kół zainteresowań,

     - różnicowanie zadań na lekcji,

     - uczniowie jako asystenci,

     - konsultacje indywidualne.

      

     nauczyciele uczący

     Praca z uczniem mającym trudności w nauce

     Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych,

     - organizowanie pomocy koleżeńskiej,

     - odrabianie zadań domowych w świetlicy szkolnej,

     - dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój ucznia w ramach projektów,

     - indywidualna opieka pedagoga szkolnego.

      

     nauczyciele uczący,

     nauczyciel świetlicy,

     starsi koledzy (wolontariat)

     pedagog szkolny

     Praca z uczniem niepełnosprawnym

     - Współpraca z pedagogiem, psychologiem i PP-P, rodzicami,

     - integracja międzyklasowa

     - udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych, logopedycznych.

      

     nauczyciele uczący

     Systematyczne motywowanie uczniów do nauki

     - Prezentowanie na zajęciach z wychowawcą zainteresowań i pasji uczniów,

     - organizowanie zajęć pozalekcyjnych zgodnie ze zdiagnozowanymi wcześniej potrzebami uczniów,

     - organizacja zajęć z zakresu technik uczenia się , umiejętności radzenia sobie ze stresem.

     nauczyciele,

     wychowawcy

      

     dyrektor

      

     pedagog szkolny

      

     Obszar III: Zachowania agresywne

     Cel: Ograniczenie i eliminowanie zachowań agresywnych wśród uczniów

     Zadania

     Formy realizacji

     Osoby odpowiedzialne

     Przeciwdziałanie agresji i przemocy.

     - Organizowanie spotkań z udziałem psychologa i pedagoga z PP-P dla uczniów i rodziców,

      

     - organizowanie zajęć na temat agresji, jej przyczyn, skutków i sposobów reagowania na nią,

      

     - kształtowanie umiejętności kontrolowania własnej złości i agresywnych zachowań,

      

     - zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami karnymi stosowania przemocy,

      

     - systematyczne i zgodne z procedurami reagowanie wszystkich pracowników szkoły na wszelkie formy i przejawy agresji w szkole,

      

     - konsekwentne stosowanie kar za zachowania agresywne,

      

     - zapobieganie zachowaniom niebezpiecznym w czasie imprez okolicznościowych oraz wycieczek szkolnych,

      

      

     - organizowanie zajęć promujących postawę asertywną,

      

     - wzmożona kontrola dyżurujących nauczycieli w miejscach, w których uczniowie czują się najmniej bezpiecznie,

      

      - współpraca z organizacjami wspierającymi szkołę.

      

     dyrektor szkoły

     pedagog szkolny

      

      

     wychowawcy

     nauczyciele

     pedagog szkolny

      

     wychowawcy

     nauczyciele

     pedagog szkolny

      

     wychowawcy

      

      

      

     wszyscy nauczyciele
     i pozostali pracownicy szkoły

      

      

      

     wszyscy nauczyciele

      

      

     wychowawcy

     pedagog szkolny

     wszyscy nauczyciele

      

      

      

      

      

      

     nauczyciele dyżurujący

      

      

      

      

     dyrektor szkoły

     pedagog szkolny

     wszyscy nauczyciele

     Wyeliminowanie agresji słownej

     - Szybkie reagowanie na przejawy agresji słownej podczas przerw,

     - odnotowywanie typu zachowań i informowanie wychowawców,

     - w przypadku wystąpienia agresji słownej postępowanie zgodne ze strategiami przewidzianymi na takie sytuacje.

     wszyscy nauczyciele

      

      

     wszyscy nauczyciele

      

      

      

      

     wszyscy nauczyciele

     Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych

     - Propagowanie wiedzy o społecznych mechanizmach wywierania wpływu i konstruktywnych sposobach radzenia sobie z nimi (negocjacje, mediacje, asertywna komunikacja własnych potrzeb, sztuka odmawiania, dyskusji),

     - kształtowanie umiejętności proszenia o pomoc i rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach, które udzielają wsparcia młodzieży.

     wszyscy nauczyciele pedagog szkolny

     Propagowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości prawa i zasad przestrzegania go

     - Zapoznanie uczniów z dokumentami określającymi pracę szkoły: Statutem szkoły Wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, Regulaminem oceniania zachowania, Procedurami określającymi reagowanie w sytuacjach zagrożenia w szkole,

     - pogadanki z policją na temat odpowiedzialności karnej nieletniego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

     - zajęcia na temat obowiązków ucznia oraz systemu nagród i konsekwencji stosowanych w szkole,

     - zapoznanie uczniów z prawami dziecka i człowieka – analiza odpowiednich dokumentów np.: Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Dziecka

     - organizowanie apeli szkolnych dotyczących wychowawczych spraw i działań szkoły w tym obszarze.

      

     wychowawcy

     nauczyciele uczący

      

      

      

      

      

     wychowawcy

      

      

     wychowawcy

      nauczyciel WOS

      

     dyrektor

      

     Obszar IV: Nałogi i uzależnienia

     Cel: zapobieganie nałogom i uzależnieniom wśród uczniów

     Zadania

     Formy realizacji

     Osoby odpowiedzialne

     Ukazywanie negatywnego wpływu przemocy i wulgaryzmów w środkach przekazu i grach komputerowych na postawy społeczne uczniów

     - Uświadomienie rodzicom potrzeby kontrolowania tego co dziecko czyta, ogląda, w jakie gry komputerowe  gra,

     - ukazywanie negatywnego wpływu uzależnień od telewizji i komputera,

     - kształtowanie wiedzy uczniów na temat zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z mediów,

     - uświadomienie uczniom iż w Internecie nie są anonimowi,

     - prelekcje oraz zajęcia poświęcone cyberprzemocy i bezpieczeństwu w sieci.

     wychowawcy

     nauczyciele

     pedagog szkolny

     psycholog z P P-P

     policjant

      

     Prowadzenie systematycznych działań informacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z sięganiem po środki uzależniające ( narkotyki, dopalacze, papierosy, alkohol)

     - Bieżące informowanie uczniów o negatywnych skutkach oraz konsekwencjach stosowania używek,

     - organizowanie zajęć edukacyjnych oraz prelekcji na temat zagrożeń wynikających ze szkodliwości zażywania narkotyków, dopalaczy, alkoholu oraz papierosów, czy napojów energetyzujących,

     - udział uczniów w konkursach związanych z tematyka zagrożeń współczesnego świata.

     wychowawcy

     nauczyciele

     pedagog szkolny

     policjant

      

     Kształtowanie postaw asertywnych

     - Doskonalenie technik asertywnych – umiejętności mówienia NIE,

     - uczenie podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności odmawiania.

     wychowawcy

     nauczyciele

      

      

     Obszar V: Promocja zdrowego stylu życia

     Cel: Propagowanie zdrowego stylu życia  i odżywiania.

     Zadania

     Formy realizacji

     Osoby odpowiedzialne

     Przekazywanie wiedzy o zdrowym odżywianiu

     - Realizowanie na zajęciach lekcyjnych tematyki związanej z racjonalnym odżywianiem się, zapoznawanie dzieci z zasadami zdrowego odżywiania się,

     - przygotowywanie sałatek i surówek na zajęciach lekcyjnych,

     - „Zdrowe śniadania” w przedszkolu,

     - uczestnictwo w programach edukacyjnych: „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”.

     wychowawcy

     wszyscy nauczyciele

     nauczyciel techniki

     pedagog szkolny

     pielęgniarka

      

     Promocja szkolnych i pozaszkolnych form spędzania czasu wolnego

     - Prowadzenie kół zainteresowań,  

     - prowadzenie zajęć SKS,

     - udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych,

     - organizowanie wycieczek szkolnych,

     - zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,

     - organizowanie wyjazdów na basen, lodowisko, do kina, teatru,

     - zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach organizowanych przez GOK i GLKS Miazga.

     wszyscy nauczyciele

     wychowawcy

     nauczyciele wychowania fizycznego

     Kształtowanie nawyków prawidłowego czyszczenia zębów i okresowa fluoryzacja

     - Fluoryzacja,

     - pogadanki z dziećmi,

     - mysie zębów po śniadaniu w przedszkolu.

     pielęgniarka

     nauczyciele przedszkola

     Wdrażanie do przestrzegania higieny osobistej

     - Pogadanki z dziećmi na temat: dojrzewania płciowego, problemów okresu dojrzewania, higieny osobistej, dostosowania stroju do okoliczności, dbałości o wygląd i estetykę.

     nauczyciele WDŻ, przyrody, biologii

     pielęgniarka

     pedagog szkolny

     wychowawcy

      

     Obszar VI: Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

     Cel:  Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych oraz obywatelskich

     Zadania

     Formy realizacji

     Osoby odpowiedzialne

     Budzenie miłości do ojczyzny
     i poczucia wspólnoty narodowej

     - Udział w apelach z okazji rocznic i świąt państwowych, np. apel
     z okazji Święta Niepodległości,
     3 Maja,

     - gazetki tematyczne w klasach i na korytarzu szkolnym,

     - poznawanie symboli narodowych, ich historii i znaczenia, okazywanie im szacunku,

     - nauka hymnu państwowego
     ( przypomnienie o odpowiednim zachowaniu w czasie hymnu),

     - poznawanie sylwetek słynnych Polaków,

     - poznawanie historii gminy i regionu,

     - udział w uroczystościach organizowanych przez gminę Brójce,

     - udział w konkursach związanych z gminą, regionem, Unią Europejską.

     wszyscy nauczyciele

     wychowawcy

     nauczyciele historii

      

     Pielęgnowanie i tworzenie  tradycji szkoły

     - Udział i współtworzenie imprez szkolnych tj.: „Pasowanie pierwszoklasisty”, „Jasełka”, „Dzień Nauczyciela”, „Dzień babci i dziadka”,

     - organizacja imprez klasowych: Mikołajki, Andrzejki,

     - wybór samorządu uczniowskiego,

     - obchody „Święta Szkoły” – 8 maja

     - zapoznanie uczniów z historią Orła Białego,

     - nauka hymnu szkolnego,

     - udział w akcjach charytatywnych.

     wszyscy nauczyciele

     Samorząd Uczniowski

      

     Obszar VII: Czytelnictwo

     Cel: Kształtowanie świadomości czytelniczej

     Zadania

     Formy realizacji

     Osoby odpowiedzialne

     Popularyzacja książek i czasopism dla dzieci  i młodzieży

      - Gazetki ścienne prezentujące wiadomości dotyczące autorów i treści książek/lektur,

     - konkursy czytelnicze,

     - współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami języka polskiego (konkursy recytatorskie, konkurs na najpiękniejsze czytanie),

     - pasowanie uczniów klasy I na czytelników,

     - bieżące informowanie rodziców o ilości przeczytanych przez dzieci książek.

      

     wychowawcy,

     nauczyciele poloniści

     bibliotekarze

     Kształtowanie umiejętności korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej i innych bibliotek

      - Włączanie uczniów do pracy biblioteki,

     - prowadzenie lekcji bibliotecznych w klasach I – VIII mających na celu propagowanie czytania książek, zapoznanie uczniów z regulaminem biblioteki,

     - pogadanki dotyczące budowy książki, karty katalogowej, strony tytułowej, encyklopedii i słowników, katalogów alfabetycznych i rzeczowych.

      

     bibliotekarze

     Kształcenie umiejętności korzystania z informacji zawartych  w czasopismach dziecięcych i młodzieżowych

     - Pogadanki dotyczące wyboru odpowiednich czasopism dostosowanych do wieku,

     - lekcje biblioteczne poświęcone czasopismom jako źródłom informacji.

      

     bibliotekarze

     wychowawcy

      

      

     Obszar VIII:  Działania skierowane do rodziców

     Cel: Włączenie rodziców w realizację programu profilaktyczno - wychowawczego

     Zadania

     Formy realizacji

     Osoby odpowiedzialne

     Zapoznanie rodziców
     z dokumentami szkoły

     - Przedstawienie rodzicom podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły: Statut szkoły, Program profilaktyczno –wychowawczy, Wewnątrzszkolny system oceniania, Regulamin oceniania zachowania, Regulamin dowożenia.

      

     wychowawcy

     Współpraca z rodzicami

     - Ustalenie zasad kontaktowania się z rodzicami uczniów,

     - przedstawienie harmonogramu spotkań z wychowawcami,

     - zapoznanie rodziców z zakresem udzielanej pomocy przez specjalistów szkolnych: pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego,

     - organizowanie dla rodziców spotkań ze specjalistami, warsztatów umiejętności wychowawczych, prelekcji,

     - współudział rodziców w  organizowaniu imprez szkolnych i klasowych.

      

      

     wychowawcy

     pedagog szkolny

      

      

     ZADANIA PROFILAKTYCZNE

     Zadania profilaktyczne nauczycieli :

     • punktualne rozpoczynanie dyżurów przed lekcjami i podczas przerw,
     • zwracanie podczas dyżurów szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: ubikacje, schody, itp.,
     • uczniowie w czasie zajęć nie pozostają bez opieki nauczyciela w klasie,
     • informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły, 
     • obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia papierosów czy niszczenia mienia, 
     • wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji, 
     • dawanie przykładów sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 
     • dążenie do dalszej poprawy bezpieczeństwa w szkole, reagowanie na akty agresji i przemocy oraz konsekwentne egzekwowanie prawa szkolnego.

     Zadania profilaktyczne wychowawców klasowych :

     • pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych – uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawca, pedagog, dyrektor szkoły,
     • podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów - godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych (kino, teatr, itp.),
     • współpraca z rodziną - inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców, wywiadówki profilaktyczne, 
     • realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu i picia alkoholu, rozwijania umiejętności interpersonalnych, 
     • organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce, 
     • kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, szkoły i otoczenia,
     • systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci, 
     • pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości.

     Zadania profilaktyczne pedagoga szkolnego  :

     • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
     • organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem policji, psychologa, lekarza, 
     • pedagogizacja rodziców, 
     • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, treningi interpersonalne, zajęcia integracyjne, 
     • współpraca z instytucjami wspierającymi realizację zadań profilaktycznych,
     • systematyczna współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami, udzielanie im wsparcia w planowaniu i realizacji zadań profilaktyczno-wychowawczych.

     Zadania profilaktyczne pielęgniarki szkolnej  :

     • prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów i ich rodziców,
     • promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, promowanie tolerancji dla sprawnych inaczej oraz propagowanie zachowań sprzyjających ich bezpieczeństwu, 
     • uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia,
     • wdrażanie elementów profilaktyki prozdrowotnej na radach pedagogicznych i zebraniach szkolnych z rodzicami, 
     • informowanie o akcjach, konkursach i innych formach działań na rzecz zdrowia.

     Zadania profilaktyczne rodziców  :

     • każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny, 
     • w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom, rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby pedagogiem szkolnym bądź dyrektorem szkoły, 
     • rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod wychowawczych, 
     • rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów.

     METODY I FORMY REALIZACJI

     Realizacja programu odbywać się będzie w ramach: 

     • zajęć godziny do dyspozycji wychowawcy klasy, 
     • zajęć edukacyjnych w szczególności:   zajęć wychowania do życia w rodzinie,  wiedzy o społeczeństwie, historii, języka polskiego, biologii, przyrody,
     • zajęć prowadzonych przez pedagoga, pielęgniarkę szkolną, 
     • zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 
     • intencjonalnych i okazjonalnych spotkań z rodzicami uczniów w szkole, 
     • w ramach edukacji pedagogicznej (pedagogizacja rodziców),
     • imprez organizowanych na terenie szkoły,
     • imprez charytatywnych.

     Formy pracy: 

     • oddziaływanie werbalne (rozmowy, pogadanki, wykład), 
     • dyskusje tematyczne (dzielenie się doświadczeniami), wskazanie postaw (wzorców) pozytywnych, 
     • zajęcia grupowe, warsztatowe.

      

     EWALUACJA

     Program poddawany jest ewaluacji i weryfikowany według potrzeb - ma charakter otwarty.

     Formy ewaluacji: 

     obserwacja (wychowawcy klas), ankiety dla uczniów, ankiety dla rodziców,  ankiety dla nauczycieli, 

     rozmowy z uczniami, rozmowy z rodzicami,  analiza dokumentów,  obserwacja i ocena zachowań.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • tel./fax (42) 214 00 84
   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach Kurowice ul. Szkolna 1 95-006 Brójce