• Statut

    • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Kurowicach „Szkoła z przyszłością”

    •  

     1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

     § 1

     Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego statutu jest dobrowolnym społecznym zrzeszeniem osób mających na celu rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci oraz społeczności lokalnej.

     § 2

     Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W KUROWICACH „Szkoła z przyszłością”, zwane w dalszych postanowieniach niniejszego statutu STOWARZYSZENIEM.

     § 3

     1. Terenem działania stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
     2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
     3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Kurowice gmina Brójce.

     § 4

     1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków
     2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

     § 5

     Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega rejestracji sądowej.

     § 6

     Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zebranie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

     § 7

     Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej STOWARZYSZENIE „Szkoła z Przyszłością”

      

     1. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

     § 8

     Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci oraz społeczności lokalnej a w szczególności:

     1. Wspieranie szkoły w zakresie działalności edukacyjnej, a szczególnie wyrównywania szans i rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów.
     1. Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego.
     2. Wspieranie działań szkoły zmierzających do kształtowania postaw patriotycznych i społecznych wychowanków oraz uczniów szkoły.
     3. Pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego szkoły.
     4. Propagowanie osiągnięć dorobku szkoły.
     5. .Prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia szkoły i jej zasłużonych wychowanków
     6. Prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych w zakresie:

                 a) ochrony i promocji zdrowia,

                 b) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

                 c) wypoczynku dzieci i młodzieży,

                 d) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

                 e) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

                 f) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

                 g) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

             h) promocji i organizacji wolontariatu
                                                                                           §9                                                  

     1. Stowarzyszenie realizując swoje cele będzie w szczególności:

      

     1. Zrzeszać osoby fizyczne i prawne akceptujące program Stowarzyszenia

     2. Tworzyć zespoły, komisje i sekcje problemowe,

     3. Współdziałać z organami państwa i samorządu terytorialnego, organizacjami społeczno-politycznymi i zawodowymi,

     4. Nawiązywać i utrzymywać kontakty z instytucjami, placówkami organizacjami naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi,

     5. Współdziałać z instytucjami mającymi wpływ na rozwój naukowy i materialny szkoły.

     6.Organizować czynny wypoczynek  dzieciom i młodzieży, połączony z realizacją programów profilaktyczno - zdrowotnych, edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych i  integracyjnych.

     7.Organizować międzynarodową wymianę dzieci i młodzieży, połączoną ze wspólnymi działaniami młodych,                                            

      8.Organizować i współorganizować imprezy naukowe, kulturalne i rozrywkowe,    

     9.Fundować nagrody działaczom oraz laureatom organizowanych imprez,                   

     10.Inicjować i realizować różnorodne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego I materialnego szkoły,         

     11. Inicjować i organizować ofiarność publiczną ( wolontariat ) oraz uczestniczyć w działaniach społeczno-gospodarczych zmierzających do rozwoju środków materialnych, technicznych i organizacyjnych służących dobru szkoły,                                      

     12. Inicjować i organizować zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży wyrównujące szanse edukacyjne, rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów,

     13. Pozyskiwać i pomnażać środki materialne  służące celom działalności stowarzyszenia.

     14. Stwarzać dzieciom i młodzieży sprzyjających warunków do rozwoju zdolności, zainteresowań i talentów.

     15. Realizować cele Stowarzyszenia wynikające ze zgłoszonych pomysłów i inicjatyw członków Stowarzyszenia;

      

     1. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

      

     § 10

     Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
     1. zwyczajnych,
     2. honorowych,
     3. wspierających.

     § 11

     1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, wyrażająca wolę współudziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, której pisemna deklaracja została zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia.

     2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec mający miejsce  zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pragnący wnieść swój wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia, którego deklaracja została przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

     § 12

     Członek zwyczajny ma prawo:

     1. Brać udział w zebraniach Stowarzyszenia, wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

     2. Brać udział we wszelkich przejawach działalności Stowarzyszenia,

     3. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

     4. Korzystać z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez statut Stowarzyszenia i jego władze.

     5. Uzyskiwać od zarządu informację dotyczące działalności gospodarczej Stowarzyszenia i wyników finansowych.

     § 13

     1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla rozwoju Szkoły lub dla rozwoju realizacji celów Stowarzyszenia.

     2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu za zgodą osoby uhonorowanej.

     § 14

     1. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego poza prawem wyborczym.
     2. Członek honorowy ma prawo do nie płacenia składek członkowskich.

     § 15

     1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością stowarzyszenia i wyrażająca gotowość udzielania mu pomocy merytorycznej i materialnej.

     2. Nabycie członkostwa następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Stowarzyszenia.

     § 16

     Członek wspierający ma prawo :

     1. Udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu oraz naradach i zebraniach organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia lub zespoły problemowe,

     2. Brać udział we wszelkich przejawach działalności Stowarzyszenia,

     3. Członek wspierający nie korzysta z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia

     § 17

     Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
     1. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszeń
     2. Realizować cele Stowarzyszenia,
     3. Brać udział w pracach Stowarzyszenia,
     4. Regularnie płacić składki członkowskie,
     5. Przyczynić się do powiększenia duchowego i materialnego dorobku Stowarzyszenia.

     § 18

     Utrata członkostwa następuje przez:

     1. Wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone Zarządowi Stowarzyszenia;
     zgłoszenie wystąpienia nie zwalnia z obowiązku uregulowania zaległych składek członkowskich,
     2. Skreślenie z listy członków wskutek zalegania w opłacaniu składki członkowskiej przez okres sześciu miesięcy - mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia,
     3. Wykluczenia uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie statutu lub inny czyn godzący w cele Stowarzyszenia w szczególności za prowadzenie działalności konkurencyjnej względem Stowarzyszenia.

     4. Śmierci członka lub w przypadku osoby prawnej ogłoszenia upadłości lub likwidacji.

     5. Udokumentowanego działania na szkodę stowarzyszenia.

     6. Ubezwłasnowolnienia.

      

     1. WŁADZE STOWARZYSZENIA

      

     § 19

     Władzami Stowarzyszenia są:
     1. Walne Zebranie,
     2. Zarząd Stowarzyszenia,
     3. Komisja Rewizyjna,

     § 20

     1.Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

     2. Władze Stowarzyszenia wymienione w §19 pkt.2-3 wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Walne zebranie może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu wyborów w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

      

      WALNE ZEBRANIE

      

     § 21

     1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i odbywa się w formie Walnego Zebrania Członków.

     § 22

     Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

     1. Uchwalenie i zmiana statutu ,

     2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej

     3. Udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,

     4. Wybór Zarządu, w tym  prezesa Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

     5. Dokonywanie  zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia spośród członków Zarządu dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika,

     6. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd Stowarzyszenia,

     7. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Stowarzyszenia lub rozwiązaniu się Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

     8. Nadawanie godności członka honorowego, na wniosek Zarządu za zgodą osoby uhonorowanej.

     9. Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich i terminach ich płatności.

     10. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia do związków stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych,

     11. Podejmowanie innych uchwał wynikających z niniejszego Statutu lub wymagających - z uwagi na szczególną ważność - przejawu woli całego Stowarzyszenia.

     § 23

     W Walnym zebraniu udział biorą:
     1. Członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi z głosem stanowiącym,
     2. Członkowie wspierający oraz zaproszeni goście - z głosem doradczym.

     § 24

     1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia.
     2. Walne Zebranie jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Stowarzyszenia. W razie braku tej liczby członków w wyznaczonym terminie(po upływie 30 minut), walne zebranie będzie ważne w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

     § 25

     1. Walne Zebranie wyborcze odbywa się raz na 3 lata po upływie kadencji władz Stowarzyszenia.
     2. Walne Zebranie sprawozdawcze odbywa się co roku, po zamknięciu bilansu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
     3. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie co najmniej na 2 tygodnie przed oznaczonym terminem jego odbycia.

     § 26

     Walne Zebranie może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

     § 27

     1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zostaje zwołane:
     - z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia,
     - na wniosek Komisji Rewizyjnej
     - na zgłoszone na piśmie żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia nie później niż w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania.
     2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien określać porządek obrad

      

     ZARZĄD STOWARZYSZENIA

      

     § 28

     Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.

     § 29

     1. Zarząd składa się z 5-7 członków wybranych przez Walne Zebranie  Stowarzyszenia, w tym prezesa,  2 wiceprezesów , sekretarza i skarbnika.

     2. Zarząd ma prawo dołączyć do swego grona nowych członków w miejsce ustępujących, nie więcej jednak niż 1/3 składu Zarządu wybranego przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

     § 30

     1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące

     2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
     3. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.

     § 31

     Do zakresu działalności Zarządu Stowarzyszenia należy realizacja celów statutowych, a w szczególności:
     1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,

     2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia,

     3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

     4. W zależności od potrzeb tworzenie zespołów, komisji i sekcji problemowych,
     5. Przyjmowanie rocznych planów działalności i uchwalanie budżetów Stowarzyszenia oraz kierowanie ich realizacją,

     6. Składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu,

     7. Przyjmowanie członków zwyczajnych, członków zwyczajnych będących cudzoziemcami oraz członków wspierających,

     8. Zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia, a także dysponowanie jego funduszami w ramach budżetu,

     9. Przedstawianie Walnemu Zebraniu kandydatów na członków honorowych,

     10. Zwoływanie Walnego Zebrania,

     11. Wykonywanie innych czynności dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia.

      

     KOMISJA REWIZYJNA

      

     § 32

     1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków: przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
     2. Komisja Rewizyjna ma prawo dołączać do swego grona nowych członków w miejsce ustępujących, nie więcej jednak niż 1/3 składu Komisji wybranej przez Walne Zebranie Stowarzyszenia
     3. Komisja rewizyjna wybiera swego przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

     § 33

     Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt prac Stowarzyszenia. Do jej kompetencji należy:

     1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem rzetelności, celowości i gospodarności.

     2. Składanie Zarządowi Stowarzyszenia corocznych uwag o wykonaniu budżetu i wynikach przeprowadzonych kontroli.

     3. Składanie sprawozdania z całokształtu swej działalności o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.

     4. Występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania zarządu względnie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

     § 34

     Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

     § 35

     Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej może określić regulamin uchwalony przez tę władzę – zatwierdzony przez Walne Zebranie.

      

     MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

      

     § 37

     Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa i fundusze nabyte przez Stowarzyszenie.

     § 38

     Fundusze Stowarzyszenia składają się z:
     1. Składek członkowskich
     2. Dochodów i majątku ruchomego i nieruchomego,
     3. Dotacji, darowizn, zapisów i spadków,
     4. Ofiarności publicznej,
     5. Wpływów z działalności statutowej.

     6. Odsetek od zgromadzonego kapitału.
     7. Innych dochodów.

     § 39

     Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

     § 40

     1. Oświadczenia i akty prawne Stowarzyszenia podpisuje łącznie prezes i jeden z wiceprezesów względnie osoby upoważnione, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

     2. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Stowarzyszenia podejmuje prezes i jeden z wiceprezesów , względnie osoby upoważnione, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

      

      

     1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      

     § 41

     1. Zmiana postanowień niniejszego Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia i przyjęcia przez władzę rejestracyjną.

     2. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o zmianach Statutu Stowarzyszenia oraz uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia  wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

     3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

     § 42

     Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

      

     Statut został uchwalony na zebraniu założycielskim STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W KUROWICACH „SZKOŁA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”.

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • sekretariat@kurowice.edu.pl
   • tel./fax (42) 214 00 84
   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach Kurowice ul. Szkolna 1 95-006 Brójce