• Statut szkoły

    • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach – Statut

    • Statut_szkoly.pdf


     STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W KUROWICACH 
      
     ROZDZIAŁ I 
     POSTANOWIENIA OGÓLNE 

     § 1 

     Niniejszy Statut został opracowany na podstawie: 

     1.  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 
     2.  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 
     3.  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.), 
     4.  Konwencji  o  prawach  dziecka  przyjętej  przez  Zgromadzenie  Ogólne  Narodów Zjednoczonych  dnia  20  listopada  1989  r.   (Dz.  U.  z  1991  r.  Nr  120,       poz.  526  ze zmianami),  
     5.  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  20  czerwca  2002  r.  w  sprawie  „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.  Nr 100, poz. 908) . oraz innych       obowiązujących aktów prawnych. 
      
     § 2 
     Nazwa i typ szkoły 
      
     1.  Nazwa szkoły: 
          Zespół Szkół w Kurowicach 
          Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach 
          ul. Szkolna 1 
          95-006 Brójce, 
     2.  Szkoła posiada filię: 
          Zespół Szkół w Kurowicach, 
          Filia Szkoły Podstawowej w Kurowicach z/s w Woli Rakowej 
          ul. Szkolna 3 
          95-006 Brójce. 
     3.  Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Brójce. 

      
     § 3 
      Stosowane skróty 
      
     1.  Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o: 
          1)  szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową  im. Orła Białego w Kurowicach siedzibą w Kurowicach przy ulicy Szkolnej 1, 
          2)  filii - należy przez to rozumieć Filię Szkoły Podstawowej w Kurowicach z/s w Woli Rakowej przy ulicy Szkolnej 3 , 
          3)  zespole-  należy  przez  to  rozumieć  Zespół  Szkół  w  Kurowicach  z  siedzibą  w Kurowicach przy ulicy Szkolnej 1, 
          4)  oddziale  przedszkolnym-  należy  przez  to  rozumieć  przygotowanie  przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej, 
          5)  dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół w Kurowicach,  
          6)  radzie  pedagogicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  radę  pedagogiczną  Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach, 
          7)  ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku Dz. U. z 2017, poz. 59), 
          8)  statucie  -  należy  przez  to  rozumieć  Statut  Szkoły  Podstawowej    im.  Orła  Białego w Kurowicach, 
          9) uczniach  -  należy  przez  to  rozumieć  dzieci  realizujące  roczne  przygotowanie przedszkolne  oraz  uczniów  szkoły  podstawowej  oraz  uczniów                     oddziałów gimnazjalnych, 
          10) rodzicach - należy przez to rozumieć  także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 
          11) wychowawcy  -  należy  przez  to  rozumieć  nauczyciela,  któremu  opiece  powierzono oddział w szkole, 
          12) nauczycielach  -  należy  przez  to  rozumieć  pracowników  pedagogicznych  Szkoły Podstawowej  im. Orła Białego w Kurowicach, 
          13) organie  sprawującym  nadzór  pedagogiczny-  należy  przez  to  rozumieć  Kuratora Oświaty w Łodzi,
          14) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Brójce.  

     § 4 
     Pieczęcie 

     1.  Szkoła używa pieczęci: 
          1)  okrągłej – dużej i małej z godłem państwa i napisem w otoku: „Gimnazjum w Kurowicach”,  
          2)  okrągłej – dużej i małej z godłem państwa i napisem w otoku: „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach”,  
          3)  podłużnej z napisem: „Zespół Szkół w Kurowicach . Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach”, 
          4)  podłużnej z napisem: „Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach”, 
          5)  okrągłej z napisem „Biblioteka przy Szkole Podstawowej w Kurowicach”;  
     2.  Szkoła używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się w dokumentacji szkolnej. 
     3.  Wymienione w ust. 1 i 2 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego upoważnione. 
      
     ROZDZIAŁ II 
     CELE I ZADANIA SZKOŁY 

     § 5 
     Cele szkoły 
      
     1.  Szkoła  realizuje  cele  i  zadania  wynikające  z  przepisów  prawa  oświatowego  oraz uwzględniające  program  wychowawczo-profilaktyczny  szkoły,
          obejmujący  treści  i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze  profilaktycznym  dostosowane
          do  potrzeb  rozwojowych  uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w  społeczności  szkolnej,
          skierowane  do  uczniów,  nauczycieli  i  rodziców.  Szkoła  w szczególności realizuje następujące cele:  
          1)  prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i swobodnego wypowiadania  się,  czytania  i  pisania,  wykonywania  
               elementarnych  działań arytmetycznych,  posługiwania  się  prostymi  narzędziami  i  kształtowania  nawyków społecznego współżycia, 
          2)  rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata, 
          3)  zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie
               kształcenia, 
          4)  rozwija  i  przekształca  spontaniczną  motywację  poznawczą  w  motywację  świadomą, zapewnia  dochodzenie  do  rozumienia,  a  nie  tylko  
               do  pamięciowego  opanowania przekazywanych  treści,  przygotowuje  do  podejmowania  zadań  wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku
               intelektualnego oraz fizycznego,  
          5)  rozwija  zdolności  myślenia  analitycznego i syntetycznego,  traktowania  wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie,
               w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,  
          6)  dba o rozwój moralny i duchowy dziecka, 
          7)  uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich,  
          8)  rozbudza  i  rozwija  wrażliwość  estetyczną i moralną  dziecka  oraz  jego  indywidualne zdolności twórcze,  
          9)  rozwija zdolność  odróżniania  świata  rzeczywistego  od  wyobrażonego  oraz  postaci realistycznych od fantastycznych,  
          10) rozwija umiejętności dziecka poznawania  siebie  oraz  otoczenia  rodzinnego, społecznego,  kulturowego,  technicznego  i  przyrodniczego  dostępnego
                jego doświadczeniu, 
          11) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną, 
          12) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania
                na rzecz innych dzieci,  
          13) stwarza  przyjazną  atmosferę  i  pomaga  dziecku  w  dobrym  funkcjonowaniu  w społeczności szkolnej,
          14) kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego,
                psychicznego i duchowego, 
          15) prowadzi  działalność  wychowawczą  i  zapobiegawczą  wśród  dzieci  i  młodzieży zagrożonych uzależnieniem,  
          16) kształtuje świadomość ekologiczną, 
          17) wzmacnia  poczucie  tożsamości  kulturowej,  narodowej,  regionalnej  i  etnicznej  oraz umożliwia  poznawanie  dziedzictwa  kultury  narodowej  
                postrzeganej  w  perspektywie kultury europejskiej, 
          18) kultywuje tradycje narodowe i regionalne, 
          19) rozbudza i rozwija uczucie patriotyczne, 
          20) umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty lokalnej, 
          21) umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego, 
          22) umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych
                zainteresowań uczniów, 
          23) stwarza  warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, 
          24) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i
                ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej, 
          25) kształtuje postawę otwartości  wobec świata i innych  ludzi,  aktywności  w  życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość, 
          26) wprowadza  uczniów  w  świat  wartości,  w  tym  ofiarności,  współpracy,  solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie
                wzorców postępowania i budowanie  relacji  społecznych,  sprzyjających  bezpiecznemu  rozwojowi  ucznia (rodzina, przyjaciele), 
          27) kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób, 
          28) rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,
          29) rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki, 
          30) wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć
                świat, 
          31) ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 
          32) wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji. 

     § 6  
     Zadania szkoły 
      
     1.  Szkoła realizuje wymienione cele poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem optymalnych warunków  rozwoju  i  potrzeb  uczniów,  zasad  bezpieczeństwa
          oraz  zasad  promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w szczególności: 
          1)  Umożliwia  zdobycie  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do  uzyskania  świadectwa ukończenia szkoły poprzez: 
               a)  zapewnienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego, 
               b)  realizację podstawy programowej, 
               c)  ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć, 
               d)  pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  
               e)  realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających zainteresowania uczniów. 
          2)  Umożliwia  podtrzymanie  poczucia  tożsamości  narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez: 
               a)  organizowanie i udział w uroczystościach z okazji świąt państwowych i kościelnych, 
               b)  eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych, 
               c)  organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów, 
               d)  umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne wspólnoty lokalnej, 
               e)  poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej,
               f)  wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów współczesnych.  
          3)  Sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły w szczególności poprzez: 
               a)  poszanowanie praw dziecka i ucznia,  
               b)  udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 
               c)  organizowanie nauczania indywidualnego, 
               d)  zapewnianie uczniom niepełnosprawnym z obwodu szkoły uczęszczanie do szkoły, 
               e)  udzielanie  pomocy  uczniom  znajdującym  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej  lub losowej  przez  ścisłą    współpracę  z  Gminnym  Ośrodkiem  
                    Pomocy Społecznej i innymi instytucjami,  
               f)  prowadzenie zajęć specjalistycznych, 
               g)  zapewnienie opieki w formie zajęć świetlicowych dla uczniów.  
          4)  Prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:  
               a)  diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,  
               b)  współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,  
               c)  informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania uzależnieniom, 
               d)  realizację programów profilaktycznych. 
          5) Wyznacza nauczyciela wychowawcę dla każdego oddziału, który sprawuje szczególną opiekę wychowawczą nad każdym uczniem, a w szczególności:  
               a)  zobowiązuje wychowawcę do wypracowania wspólnie z uczniami reguł zachowania w szkole, 
               b)  zobowiązuje wychowawcę i nauczycieli do eliminowania zachowań agresywnych,  
               c)  gwarantuje diagnozę zespołu uczniów, 
               d)  zobowiązuje wychowawcę do integrowania zespołu. 
          6)  Zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:  
               a)  organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły, 
               b)  przeprowadza przeszkolenie dla nauczycieli i pracowników  niepedagogicznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy,  
               c)  za  zgodą  rodziców  może  ubezpieczać  uczniów  od  następstw  nieszczęśliwych wypadków,  
               d)  zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w tym nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo, 
               e)  zapewnia  opiekę  dzieciom  realizującym  przygotowanie  przedszkolne  z  chwilą przejęcia  wychowanka  do  czasu  przekazania  wychowanka
                    rodzicom  lub  innym upoważnionym przez nich na piśmie osobom, 
               f)  gwarantuje opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy,  
               g)  zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole zgodnie z tygodniowym planem zajęć, 
               h)  wyznacza  nauczyciela  dyżurującego  podczas  przerw  według  ustalonego harmonogramu dyżurów, 
               i)  zapewnia  opiekę  podczas  zajęć  poza  terenem  szkoły  zgodnie  z  obowiązującym regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych,            j)  zwiększa  poziom  bezpieczeństwa  uczniów  poprzez  zainstalowany  system monitoringu w budynku i wokół niego, 
               k)  sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami,  
               l)  wychowawcy  klas  pierwszych  mają  obowiązek  w  pierwszych  dniach  września przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów
                   z pomieszczeniami szkoły,  zasadami  bezpieczeństwa  i  higieny  na  terenie  szkoły  oraz  zajęcia w otoczeniu szkoły i najbliższej okolicy dotyczące
                   bezpiecznego poruszania się po drogach. 
          7) Wspiera uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, wzroku i słuchu poprzez: 
               a)  dostosowanie metod, form pracy, organizację warunków w oddziale,  
               b)  organizację warunków w innych pomieszczeniach w szkole: sanitariatach, szatni, itp., 
          8) Uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna szkoła
              w porozumieniu z organem prowadzącym i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej stwarza możliwości: 
              a)  dofinansowania wyjazdu na wycieczkę szkolną, 
              b)  dofinansowania obiadów w szkole, 
              c)  otrzymania wyprawki szkolnej, 
              d)  otrzymania stypendium w sytuacjach losowych,
          10) Uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, szkoła zapewnia nauczanie indywidualne. 
          11) Uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia indywidualny tok lub program nauki. 
          12) Podejmuje działania wychowawczo -profilaktyczne obejmujące promocję zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, profilaktykę, interwencje kryzysowe,
                terapię, korektę 
     zachowań oraz przeciwdziałanie, a także redukcję agresji i przemocy, działania te realizowane są poprzez: 
                a)  rozmowy z pedagogiem i innymi specjalistami, 
                b)  udział uczniów w programach i przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia, 
                c)  udział  uczniów  w  zajęciach  profilaktycznych  na  temat  uzależnień,  przemocy, demoralizacji, w tym organizowanych przy współudziale specjalistów
                     z zewnątrz, 
                d)  podejmowanie  tej  tematyki  oraz  edukacji  prawnej  uczniów  ukierunkowanej  na uświadomienie  im  instrumentów  prawnych  możliwych  
                     do  wykorzystania  wobec 
     uczniów zagrożonych demoralizacją i popełniających czyny zabronione na zajęciach z wychowawcą, 
                e)  system  procedur  dotyczących  sprawnego  i  szybkiego  podejmowania  działań interwencyjnych, udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym i
                     sprawcom zdarzeń, 
                f)  współpracę szkoły z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne, 
                g)  zainstalowanie  w  szkole  komputerowego  programu  chroniącego  uczniów  przed niepożądanymi treściami w Internecie.   

     § 7 
     Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne:   
      
     1.  Oddziały  przedszkolne  pełnią  funkcję  opiekuńczą,  wychowawczą  i  kształcącą. Zapewniają  dzieciom  możliwość  wspólnej  zabawy  i  nauki  
          w  warunkach  bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 
     2.  Oddziały  przedszkolne  realizują  cele  określone  w  ustawie  -  Prawo  oświatowe  oraz przepisach  wydanych  na  jej  podstawie,  a  w  szczególności  
          podstawie  programowej wychowania  przedszkolnego,  koncentrując  się  na  wspomaganiu  i  ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym
          potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.  
     3.  Celem wychowania przedszkolnego jest w szczególności:  
          1)  wspomaganie  dzieci  w  rozwijaniu  uzdolnień  oraz  kształtowanie  czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej
               edukacji, 
          2)  budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,  
          3)  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie  w  nowych  i  trudnych  sytuacjach,  w  tym  także  łagodnego
               znoszenia  stresów i porażek,  
          4)  rozwijanie  umiejętności  społecznych  dzieci,  które  są  niezbędne  w  poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,  
          5)  stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, 
          6)  troska  o  zdrowie  dzieci  i  ich  sprawność  fizyczną,  zachęcanie  do  uczestnictwa  w zabawach i grach sportowych, 
          7)  budowanie  dziecięcej  wiedzy  o  świecie  społecznym,  przyrodniczym  i  technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń
               w sposób zrozumiały dla innych,  
          8)  wprowadzenie  dzieci  w  świat  wartości  estetycznych  i  rozwijanie  umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki
               plastyczne,  
          9)  kształtowanie  u  dzieci  poczucia  przynależności  społecznej  (do  rodziny,  grupy  rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej, 
          10) zapewnienie  dzieciom  lepszych  szans  edukacyjnych  poprzez  wspieranie  ich ciekawości,  aktywności  i  samodzielności,  a  także  kształtowanie  tych
                wiadomości  i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,  
          11) kształtowanie  u  dzieci  umiejętności  czytania  i  przygotowanie  dzieci  do  nabywania umiejętności pisania, 
          12) tworzenie  warunków  do  doświadczeń  językowych  i  komunikacyjnych  w  zakresie reprezentatywnej  i  komunikatywnej  funkcji  języka  
                (ze  szczególnym  uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).  
     4.  Cele  wychowania  przedszkolnego    oddziały  przedszkolne  realizują  w  ramach następujących obszarów edukacyjnych:  
          1)  kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach
               zadaniowych, 
          2)  kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku, 
          3)  wspomaganie rozwoju mowy dzieci, 
          4)  wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,  
          5)  wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,  
          6)  wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, 
          7)  wychowanie przez sztukę:  
               a)  dziecko widzem i aktorem,  
               b)  muzyka, śpiew, pląsy i taniec,  
               c)  różne formy plastyczne. 
          8)   wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych, 
          9)  pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,  wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,  
          10) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną, kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,  
          11) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.  
     5.  Do zadań oddziałów przedszkolnych należy w szczególności:
          1)  zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach,  
          2)  organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych odpowiednio do istniejących potrzeb, 
          3)  stworzenie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności
               osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, 
          4)  realizacja programów, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego, 
          5)  zapewnianie bezpiecznych i optymalnych warunków do opieki i harmonijnego, psychoruchowego rozwoju, wychowania i edukacji dziecka oraz życzliwego
               i podmiotowego traktowania,  
          6)  rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną
                analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia,  
          7)  organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami,  
          8)  organizowanie zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej,  
          9)  dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego dziecka,  
          10) wyposażanie oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych i wychowawczych, 
          11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców. 
      
     § 8 
     Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
      
     1.  Pomoc  psychologiczno  –  pedagogiczna  polega  na  rozpoznawaniu  i  zaspokajaniu indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  ucznia  
          oraz  rozpoznawaniu indywidualnych  możliwości  psychofizycznych  ucznia  i  czynników  środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie
          w oddziałach przedszkolnych. 
     2.  Szkoła  udziela  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  trakcie  bieżącej  pracy  z uczniem, poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów
          oraz w formie zajęć dodatkowych w szczególności: 
          1)  dydaktyczno-wyrównawczych, 
          2)  rozwijających umiejętności uczenia się, 
          3)  logopedycznych, 
          4)  rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne, 
          5)  rozwijające uzdolnienia (w tym sportowe), 
          6)  gimnastyki korekcyjnej, 
          7)  związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 
     3.  Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają: 
          1)  nauczyciele, 
          2)  wychowawcy, 
          3)  specjaliści  wykonujący  w  szkole  zadania  z  zakresu  pomocy  psychologiczno  – pedagogicznej  w  szczególności  pedagog  szkolny,  doradca   
               zawodowy,  logopeda, terapeuta pedagogiczny. 
     4.  Szkoła  dla  zapewnienia  prawidłowego  rozwoju  uczniów  współpracuje  z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  i  korzysta  z  różnych  form  pomocy  
          psychologiczno-pedagogicznej, a w szczególności: 
          1) kieruje na badania do poradni, 
          2) korzysta z fachowych porad ze strony pracowników poradni, 
          3) uczniowie korzystają z zajęć specjalistycznych organizowanych przez poradnię, 
          4) na  podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej  lub innej  poradni specjalistycznej dostosowuje wymagania edukacyjne w stosunku
              do uczniów, u  których  stwierdzono  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się  lub  deficyty  rozwojowe uniemożliwiające  sprostanie  wymaganiom  
              edukacyjnym  wynikającym  z  programu nauczania. 
     5.  Z ramienia rady  pedagogicznej współpracę między szkołą  a  poradnią sprawuje pedagog szkolny.  
      
     ROZDZIAŁ III 
     ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 
      
     § 9  
     Organy szkoły 
      
     1.  Organami szkoły są: 
          1)  Dyrektor Zespołu Szkół w Kurowicach, 
          2)  Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach, 
          3)  Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach i Filii w Woli Rakowej, 
          4)  Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach i Filii w Woli Rakowej, 
          5)  Rada wolontariatu. 
      
     § 10 
     Dyrektor Zespołu Szkół w Kurowicach 
      
     1.  Dyrektor w szczególności: 
          1)  kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 
          2)  sprawuje nadzór pedagogiczny, 
          3)  sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
          4)  realizuje uchwały rady pedagogicznej  podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 
          5)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe
               wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 
          6)  wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 
          7)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 
          8)  współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 
          9)  stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem
               statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej
               szkoły, 
          10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia, 
          11) współpracuje z ośrodkiem zdrowia sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia dane osobowe ucznia celem
                właściwej realizacji tej opieki. 
     2.  Dyrektor występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły po wyczerpaniu, w stosunku do ucznia, wszystkich możliwych
          oddziaływań wychowawczych zastosowanych przez wychowawcę klasy, pedagoga, dyrektora szkoły, instytucje współpracujące ze szkołą, poradnie
          specjalistyczne, policję, kuratora, opiekuna rodziny i innych. 
     3.  Przypadki , w których dyrektor może wystąpić do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły to w szczególności: 
          1)  uczeń naraża siebie na niebezpieczeństwo, a podejmowane środki zaradcze nie przynoszą efektów, 
          2)  uczeń naraża innych na niebezpieczeństwo, a podejmowane przez szkołę różnorodne działania nie zmniejszają tego niebezpieczeństwa,  
          3)  zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów, 
          4)  uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego, a zachowanie ucznia wykracza poza ustalone normy społeczne, 
          5)  wszelkie działania naprawcze zastosowane wobec tego ucznia i jego rodziny, wielokrotnie podejmowane, udokumentowane, nie przynoszą poprawy
               w obszarze zagrożeń dla zdrowia i życia, 
          6)  inne występujące przypadki, powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów szkoły.   
     4.  Dyrektor  jest  kierownikiem  zakładu  pracy  dla  zatrudnionych  w  szkole  lub  placówce nauczycieli  i  pracowników  niebędących  nauczycielami.  Dyrektor
          w  szczególności decyduje w sprawach: 
          1)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 
          2)  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 
          3)  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
               pracowników szkoły. 
     5.  Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą  pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. 
     6.  W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. 
      
     § 11  
     Rada pedagogiczna 
      
     1.  W  szkole  działa  rada  pedagogiczna,  która  jest  kolegialnym  organem  szkoły  w  zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia,
          wychowania i opieki. 
     2.  W  skład  rady  pedagogicznej  wchodzą:  dyrektor  i  wszyscy  nauczyciele  zatrudnieni  w zespole. 
     3.  W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane  przez  jej  przewodniczącego  za  zgodą  
          lub  na  wniosek  rady  pedagogicznej, w  tym  przedstawiciele  stowarzyszeń  i  innych  organizacji,  w  szczególności  organizacji harcerskich,  których  celem
          statutowym  jest  działalność  wychowawcza  lub  rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 
     4.  Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.   
     5.  Zebrania  rady  pedagogicznej  są  organizowane  przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego, w  każdym  okresie  w  związku  z  klasyfikowaniem  i  promowaniem
          uczniów, po zakończeniu  rocznych  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych  oraz  w  miarę  bieżących potrzeb.  Zebrania  mogą  być  organizowane  
          na  wniosek  organu  sprawującego  nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 2/3 członków rady
          pedagogicznej. 
     6.  Przewodniczący  prowadzi  i  przygotowuje  zebrania  rady  pedagogicznej  oraz  jest odpowiedzialny  za  zawiadomienie  wszystkich  jej  członków  
          o  terminie  i  porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 
     7.  Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego
          nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 
     8.  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
          1)  zatwierdzanie planów pracy szkoły,  
          2)  podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
          3)  podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców, 
          4)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, 
          5)  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
               w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 
     9.  Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
          1)  organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, 
          2)  projekt planu finansowego szkoły, 
          3)  wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
          4)  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych
               zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
          5)  zarządzenie w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych, 
          6)  powierzanie stanowiska wicedyrektora oraz odwołanie z tego stanowiska, 
          7)  zestaw programów nauczania na dany rok szkolny.  
     10. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.8, niezgodnych z przepisami prawa. 
     11. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
     12. Organ  sprawujący  nadzór  pedagogiczny  uchyla  uchwałę  w  razie  stwierdzenia  jej niezgodności  z  przepisami  prawa  po  zasięgnięciu  opinii  organu
           prowadzącego  szkołę. 
     Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 
     13. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian. 
     14. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 
     15. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora, organ  uprawniony  do  odwołania  jest  obowiązany  przeprowadzić
           postępowanie 
     wyjaśniające  i  powiadomić  o  jego  wyniku  radę  pedagogiczną  w  ciągu  14  dni  od  dnia otrzymania wniosku. 
     16. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 
     17. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 
     18. Osoby  biorące  udział  w  zebraniu  rady  pedagogicznej  są  obowiązane  do  nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą
           naruszać dobra osobiste 
     uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

     § 12 
     Rady Rodziców szkoły i filii. 
      
     1.  W szkole i Filii działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. 
     2.  W skład rad rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego
          oddziału. 
     3.  W  wyborach  do  rady  rodziców  jednego  ucznia  reprezentuje  jeden  rodzic.  Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku
          szkolnym. 
     4.  Rada  rodziców  uchwala  regulamin  swojej  działalności,  w  którym  określa w szczególności: 
          1)  wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 
          2)  szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców szkoły,
     5.  Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy. 
     6.  Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny
          z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 
     7.  Do kompetencji rady rodziców należy: 
          1)  uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 
          2)  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, 
          3)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 
     8.  Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu
          wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony
          przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 
     9.  W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady
          wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców. 
     10. Fundusze gromadzone przez radę rodziców są przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. 
     11. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne
           upoważnienie udzielone przez radę rodziców. 
      
     § 13  
      Samorządy Szkolne szkoły i filii. 
      
     1.  W szkole i filii działają samorządy uczniowskie, zwane dalej „samorządami”. 
     2.  Samorządy tworzą wszyscy uczniowie szkoły i filii.
     3.  Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy
          samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
     4.  Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
     5.  Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
          podstawowych praw uczniów, takich jak: 
          1)  prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 
          2)  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
          3)  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
               własnych zainteresowań, 
          4)  prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
          5)  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
               w porozumieniu z dyrektorem, 
          6)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
      
     § 14  
     Rada wolontariatu – „Szkolny Klub Wolontariatu” 
      
     1.  Cele i założenia rady wolontariatu /Szkolnych Klubów Wolontariusza/ to w szczególności:  
          1)  rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, 
          2)  zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu, 
          3)  przygotowywanie  do podejmowania pracy wolontariackiej,  
          4)  umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych, 
          5)  prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy, 
          6)  pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach,
          7)  wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp., 
          8)  ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel
               ludźmi, niewolnicza praca dzieci itp., 
          9)  promowanie życia bez uzależnień, 
          10) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań  młodzieży.  
     2.  W  skład  rady  wolontariatu  wchodzą  po  jednym  przedstawicielu  z  poszczególnych oddziałów. 
     3.  Opiekunem rady wolontariatu jest nauczyciel, który wyraża chęć organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną służbę
          potrzebującym. 
     4.  W  działaniach  wolontariatu  uczestniczyć  mogą  wszyscy  chętni  nauczyciele,  uczniowie, rodzice. 
     5.  Rada  wolontariatu  pełni  funkcję  społecznego  organu  szkoły,  który  wybiera,  opiniuje oferty  działań,  diagnozuje  potrzeby  społeczne  w  środowisku
          szkolnym  lub  otoczeniu szkoły. 
     6.  Rada  wolontariatu  wspólnie  ze  swoim  opiekunem  opracowuje  roczny  plan  pracy i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych
          działań poprzez szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących.  
     7.  Zajęcia warsztatowe dla przyszłych wolontariuszy powinny odpowiedzieć na pytania: na czym  będzie  polegać  ich  praca,  co  jest  w  niej  ważne,  na  jakich
          zasadach  opiera  się wolontariat,  pokazać  wszelkie  plusy  i  minusy  takiej  aktywności  po  to,  by  wesprzeć świadomość ich decyzji. 
     8.  Praca  wolontariuszy  jest  na  bieżąco  monitorowana  i  omawiana  na  spotkaniach podsumowujących. 
     9.  W  szkole  mogą  działać,  z  wyjątkiem  partii  i  organizacji  politycznych,  stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie,
          których celem statutowym jest  działalność  wychowawcza  albo  rozszerzanie  i  wzbogacanie  form  działalności dydaktycznej.  
     10. Podjęcie  działalności  w  szkole  przez  stowarzyszenie  lub  inną  organizację,  wymaga uzyskania  zgody  dyrektora  szkoły,  wyrażonej  po  uprzednim
           uzgodnieniu  warunków  tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii  rady rodziców. 

     § 15 
     Zasady współdziałania Organów Szkoły 
      
     1.  Zasady współdziałania dyrektora z radą pedagogiczną. 
          1)  Zebrania  rady  pedagogicznej  zwoływane  są  w  terminach  ustalonych  przez  dyrektora szkoły. 
          2)  Dyrektor zawiadamia członków rady pedagogicznej o terminie i porządku zebrania notatką pisemną wywieszoną na tablicach informacyjnych w pokojach
               nauczycielskich. 
          3)  Dyrektor przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej. 
          4)  W zebraniach mogą brać udział bez prawa głosu zaproszeni goście. 
          5)  Dyrektor realizuje uchwały rady pedagogicznej. 
         6)  Zebranie  rady  może  być  zwołane  na  wniosek  2/3  jej  członków.  Wniosek  podpisany przez  członków  rady  z  podanym  tematem  zebrania  
               powinien  być  przekazany dyrektorowi na tydzień przed planowanym terminem zebrania. 
     2.  Zasady współpracy dyrektora z samorządem uczniowskim. 
          1)  Informacje, opinie i wnioski samorządu uczniowskiego przekazywane są dyrektorowi lub  zastępcom  dyrektora  przez  przewodniczącego  samorządu  
               lub  nauczyciela opiekuna. 
          2)  Dyrektor odpowiada na wnioski samorządu na zebraniu nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku. 
          3)  W zebraniach samorządu uczniowskiego uczestniczy dyrektor lub członkowie rady pedagogicznej, jeżeli zostali zaproszeni na spotkanie. Zebranie
               samorządu uczniowskiego może  być  zwoływane  na  wniosek  dyrektora,  który  informuje  o terminie  i  temacie spotkania nauczyciela opiekuna i
               przewodniczącego samorządu. 
          4)  Dyrektor zwraca się do samorządu o opinie w sprawach przewidzianych w statucie lub innych dotyczących życia szkoły.  
          5)  Samorząd sporządza opinię w formie pisemnej i przekazuje dyrektorowi w ciągu 7 dni. 
     3.  Zasady współpracy dyrektora z radami rodziców.
          1)  Decyzje w sprawach związanych z działalnością rad rodziców podejmowane są na zebraniach rady lub ogółu rodziców. 
          2)  Rada rodziców zwołuje w porozumieniu z dyrektorem lub zastępcą dyrektora zebranie rady lub zebranie rodziców, ustala jego termin i porządek. 
          3)  Rodzice  występują  do  dyrektora  lub  zastępcy  dyrektora  z  wnioskami  i  opiniami  na zebraniu w formie pisemnej lub ustnej. 
          4)  Dyrektor odpowiada na wnioski na zebraniu rady rodziców lub w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 14 dni. 
          5)  Dyrektor występuje o opinie do rady rodziców w sprawach przewidzianych w statucie na zebraniu lub w formie pisemnej. 
          6)  Rada rodziców odpowiada w formie pisemnej w ciągu 14 dni chyba, że przepisy prawa w konkretnej sprawie stanowią inaczej. 
     4.  Rozwiązywanie konfliktów między organami szkoły. 
          1)  Konflikty pomiędzy uczniami rozwiązują właściwi wychowawcy. Jeżeli sprawa nie zostanie rozwiązana, uczeń lub jego rodzice albo wychowawcy zgłoszą
               się do dyrektora szkoły  lub  zastępcy  dyrektora,  to  dyrektor  lub  zastępca  dyrektora  prowadzi  postępowanie wyjaśniające i rozstrzyga o sposobie
               rozwiązania konfliktu mając na uwadze dobro ucznia. Ich decyzja jest ostateczna. 
          2)  Konflikty  pomiędzy  nauczycielami  i  uczniami  rozstrzyga  dyrektor  lub  zastępca  dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu
               uczniowskiego. 
          3)  Konflikty pomiędzy nauczycielami rozstrzyga dyrektor lub zastępca dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 
          4)  Konflikty  pomiędzy  nauczycielami  a  rodzicami  rozstrzyga  dyrektor  lub  zastępca dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 
          5)  Rozstrzygnięcia o których mowa w pkt. 2), 3) i 4) mogą być poprzedzone spotkaniem mediacyjnym,  w  którym  uczestniczą  wszystkie  strony  sporu  
               lub  ich  przedstawiciele. Termin  spotkania  ustala  dyrektor  lub  zastępca  dyrektora.  Dyrektor  lub  zastępca dyrektora  podejmuje  decyzję  o  sposobie
               rozstrzygnięcia  sporu  po  spotkaniu mediacyjnym, nie dłużej niż w ciągu 3 dni. Ich decyzja jest ostateczna i realizowana przez wszystkie strony sporu. 
      
     ROZDZIAŁ IV 
     ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

     § 16  
     Organizacja roku szkolnego 
      
     1.  Czasem przeznaczonym na realizację programów nauczania jest rok szkolny, który dzieli się na 2 okresy  zakończone klasyfikacją, stanowiące podsumowanie
          osiągnięć szkolnych uczniów. 
     2.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu Szkół opracowany przez dyrektora
          z uwzględnieniem planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. 
      
     § 17 
     Organizacja zajęć 

     1.  Podstawową jednostką organizacyjną w szkole jest oddział. 
     2.  W szkole działają oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej
          niż 25. 
     3.  Liczba uczniów w oddziale klas I– III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25. 
     4.  W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III szkoły
          podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie tej szkoły, dyrektor po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział jeżeli liczba uczniów jest większa
          niż 25. 
     5.  Na wniosek rady oddziałowej, oraz za zgodą organu prowadzącego szkołę, dyrektor szkoły podstawowej może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 4,
          zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 3. Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 
     6.  Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I– III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 5, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela. 
     7.  Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 5, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
     8.  Zajęcia edukacyjne w klasach IV-VIII, których tygodniowy rozkład godzin określa dyrektor uwzględniając ramowy plan nauczania, odbywają się w oddziałach
          liczących w zasadzie do 25 uczniów. 
     9.  Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów. 
     10. Liczba uczniów w grupie nie może przekroczyć liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. 
     11. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów. Przy podziale na grupy należy uwzględnić
           stopień zaawansowania znajomości języka obcego. 
     12. Grupa uczniów na lekcji wychowania fizycznego w szkole powinna liczyć nie więcej niż 26 uczniów. Zajęcia można prowadzić w grupach międzyoddziałowych
           lub międzyklasowych z możliwością podziału na dziewczęta i chłopców. 
     13. Zajęcia edukacyjne odbywają się w pracowniach przedmiotowych, sali komputerowej, bibliotece szkolnej, sali rekreacyjnej, hali sportowej, boisku sportowym
           lub poza obiektami szkolnymi np. na pozaszkolnych obiektach sportowych, w kinach, teatrach itp. 
     14. Czas poszczególnych zajęć edukacyjnych trwa w zasadzie 45 minut. 
     15. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony
           w tygodniowym rozkładzie zajęć. 
     16. Przerwy między zajęciami edukacyjnymi w zasadzie nie powinny być krótsze niż 10 minut, a jedna z przerw w ciągu dnia nie może trwać krócej niż 20 minut. 
     17. W celu rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz stworzenia warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego szkoła organizuje zajęcia
           dodatkowe. 
     18. Liczba uczestników gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 uczniów. 
     19. Zajęcia specjalistyczne odbywają się: 
           1)  dydaktyczno-wyrównawcze w grupie do 8 uczniów, 
           2)  rozwijające umiejętności uczenia się w grupie do 5 uczniów, 
           3)  logopedyczne w grupie do 4 uczniów,
           4)  rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne w grupie do 10 uczniów, 
           5)  rozwijające uzdolnienia w grupie do 8 uczniów. 
     20. Godzina  zajęć wymienionych w ust.19 trwa 45 minut. 
     21. Minimalny  tygodniowy  wymiar  zajęć  rewalidacyjnych  dla  uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym to 2 godziny na ucznia, czas trwania 
           tych zajęć wynosi 60 minut. 
     22. Udział  ucznia  w  zajęciach  jest  dobrowolny  i  nieodpłatny,  wymaga  pisemnej  zgody rodziców. 
     23. O objęciu ucznia zajęciami decyduje dyrektor. 
     24. Zajęcia są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych. 
     25. Szkoła  prowadzi  dokumentację  w  formie  elektronicznej, dla wybranych zajęć  w formie papierowej. 
      
     § 18 
     Organizacja oddziałów sportowych 
      
     1.  Oddziały sportowe tworzy się od klasy szóstej. 
     2.  Liczba uczniów w oddziale sportowym wynosi minimum 20. 
     3.  Nabór  do  oddziałów  sportowych  określają  zasady  ustalone  w  Szkolnym  Programie Wychowania Fizycznego dla oddziałów sportowych. 
     4.  W  oddziale  sportowym  realizowane  są  zajęcia  wychowania  fizycznego  w  wymiarze  10 godzin tygodniowo. 
     5.  Rodzaj i formę realizowanych zajęć z wychowania fizycznego określa Szkolny Program Wychowania Fizycznego dla oddziałów sportowych. 
      
     § 19 
     Organizacja pracy biblioteki szkolnej 
      
     1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, celów edukacyjnych szkoły, doskonaleniu
         warsztatu  pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 
     2. Zadania biblioteki: 
         1)  rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły i rodziców,  
         2)  prowadzenie działalności wspomagającej w procesie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej, 
         3)  rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów poprzez organizowanie konkursów czytelniczych, spotkań z autorami książek, imprez czytelniczych,
              tworzenie gazetek i wystaw książek, 
         4)  rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie w uczniach nawyku czytania i uczenia się. 
     3. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice. 
     4. Godziny  pracy biblioteki są corocznie ustalane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem i dostosowane do tygodniowego planu
         zajęć:  
         1)  godzina zajęć bibliotecznych trwa 60 minut,   
         2)  informacja o godzinach pracy wywieszona jest na drzwiach biblioteki szkolnej. 
     5. Biblioteka działa zgodnie z regulaminem działalności biblioteki szkolnej. 
     6. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne).  
     7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły. 
     8. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) jest integralną częścią biblioteki szkolnej. Wspiera ono realizację statutowych zadań biblioteki, rozszerza
         i uzupełnia jej ofertę. 
     9. Biblioteka pełni funkcję pracowni interdyscyplinarnej ze swobodnym dostępem do sieci Internet. 
     10. Szczegółowe zasady korzystania z pracowni określa regulamin ICIM. 
     11. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami: 
         1)  z biblioteki może korzystać każdy uczeń, jego rodzice oraz pracownicy szkoły, 
         2)  biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca, 
         3)  czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko, 
         4)  za zniszczoną lub zgubioną, wypożyczoną książkę użytkownik powinien odkupić taką samą lub o zbliżonej tematyce, po uzgodnieniu z nauczycielem
              biblioteki, 
         5)  biblioteka udziela nauczycielom i rodzicom informacji o czytelnictwie uczniów, służy pomocą  w  doborze  literatury  dotyczącej  problemów  
              wychowawczych, trudności i niepowodzeń szkolnych, 
         6)  biblioteka  szkolna  umożliwia  wymianę  materiałów  informacyjnych  między bibliotekami, 
         7)  biblioteka  informuje  o  zbiorach  i  zachęca  do  korzystania  z  zasobów  bibliotek publicznych znajdujących się w okolicy szkoły. 
      
     § 20 
     Organizacja pracy świetlicy szkolnej 
      
     1.  Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na organizację  dojazdu  do  szkoły,  oczekiwanie  na  zajęcia  dodatkowe
          oraz  konieczność dłuższego przebywania w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców. 
     2.  Świetlica jest integralną częścią szkoły – realizuje cele i zadania szkoły, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa i opieki nad uczniami przed i po   
          zajęciach lekcyjnych.
     3.  Głównym zadaniem świetlicy są: 
          1)  opieka nad dziećmi dojeżdżającymi, 
          2)  kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 
          3)  rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności,
     4.  Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, które liczą w zasadzie nie więcej niż 25 uczniów. 
     5.  Godzina zajęć świetlicowych trwa 60 minut. 
     6.  Godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie opieki nad dziećmi w tym możliwości transportu zorganizowanego
          przez organ 
     prowadzący. 
     7.  Zasady sprawowania opieki  świetlicowej określa Regulamin Świetlicy Szkolnej.  

      § 21 
     Organizacja oddziałów przedszkolnych 
      
     1.  W  szkole  działają  oddziały  przedszkolne  realizujące  program  wychowania przedszkolnego.  
     2.  Zajęcia  edukacyjne,  realizowane  są  zgodnie  z  podstawą  programową  w  wymiarze 5 godzin dziennie. 
     3.  Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.  
     4.  Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 25. 
     5.  Do  realizacji  zadań  statutowych  oddziały  przedszkolne  posiadają  sale  do  zajęć  dla poszczególnych grup.  
     6.  Godzina  zajęć  w  oddziale  przedszkolnym  trwa  60  minut  z  zastrzeżeniem  wyjątków dotyczących organizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych. 
     7.  Oddziały  przedszkolne  zapewniają  zajęcia  dodatkowe  dzieciom  odbywającym  roczne przygotowanie  przedszkolne  w  szczególności:  z  rytmiki,  języka
          obcego  nowożytnego, gimnastyki korekcyjnej. 
     8.  Oddziały  Przedszkolne  mogą  rozszerzyć  swoją  statutową  ofertę  edukacyjną, uwzględniając  potrzeby  i  możliwości  edukacyjne  dzieci.  
          Dyrektor  przedstawia  ofertę ogółowi rodziców na początku roku szkolnego.  
     9.  Za organizację zajęć odpowiada dyrektor. 
     10. Ilość  i  czas  organizowanych  zajęć  dodatkowych  nie  może  zakłócać  realizacji  podstawy programowej.
     11. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 30 minut. 
     12. Oddział  przedszkolny  dla  dzieci  5  i  6  letnich  na  wniosek  rodziców  organizuje  naukę religii.  W  przypadku  nieuczęszczania  dziecka  na  zajęcia religii,
           ma  ono  zapewnioną opiekę.  
     13. Nauka religii odbywa się w oddziale w wymiarze dwóch zajęć po 30 minut. 

     § 22 
     Organizacja  zespołów nauczycielskich 
      
     1.  Nauczyciele mogą tworzyć zespoły nauczycielskie, wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. 
     2.  Zespół  nauczycielski  tworzą  nauczyciele  uczący  w  danym  oddziale,  a  jego przewodniczącym jest wychowawca oddziału. 
     3.  Cele i zadania zespołu nauczycielskiego obejmują w szczególności: 
          1)  wybór  zestawu  podręczników  lub  materiałów  edukacyjnych  obowiązujących  we wszystkich  oddziałach  danego  poziomu  przez  co   
               najmniej  3  lata oraz  materiałów 
     ćwiczeniowych  obowiązujących  w  danym  roku  szkolnym  i  modyfikowanie  w  miarę potrzeb zestawu
               programów nauczania dla danego oddziału, 
          2)  analizowanie i monitorowanie postępów i osiągnięć uczniów z danego oddziału oraz ustalenie wniosków do dalszej pracy, 
          3)  zespołowe diagnozowanie wybranych zagadnień, szczególnie dotyczących programów nauczania i wewnątrzszkolnego oceniania, 
          4)  analizowanie wyników klasyfikowania i promowania uczniów w danym oddziale, 
          5)  analizowanie opinii i orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i przekazywanych szkole przez rodziców uczniów, 
          6)  ustalanie  form  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  i  przedstawianie  dyrektorowi propozycji w tym zakresie, 
          7)  współpraca  z  rodzicami  uczniów  w  zakresie  spraw  dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych. 
     4.  Pracą  zespołu  kieruje  przewodniczący  powoływany  przez  dyrektora  szkoły  na  wniosek zespołu. 
     5.  Zespół  wychowawczy  tworzą  wychowawcy  oddziałów  klas  IV-VIII  i  oddziałów gimnazjalnych. 
     6.  Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują w szczególności: 
          1)  realizację  Programu  Wychowawczo-Profilaktycznego  Szkoły  poprzez  planowanie pracy wychowawczej w poszczególnych oddziałach, 
          2)  korelowanie działań wychowawczych w poszczególnych oddziałach, 
          3)  rozpoznawanie problemów i opracowanie sposobów ich rozwiązywania, 
          4)  ewaluację pracy wychowawczej, 
          5)  doskonalenie metod pracy wychowawczej, 
          6)  stałą współpracę z pedagogiem szkolnym. 
     7.  W szkole istnieją zespoły przedmiotowe: 
          1)  zespół wychowania przedszkolnego, 
          2)  zespół edukacji wczesnoszkolnej, 
          3)  zespół wychowawczy, 
          4)  zespół humanistyczny, 
          5)  zespół matematyczno-przyrodniczy, 
          6)  zespół języków obcych, 
          7)  zespół wychowania fizycznego. 
     8.  Cele  i  zadania  zespołów  przedmiotowych  i  problemowo-zadaniowych  obejmują w szczególności: 
          1)  zorganizowanie  współpracy  nauczycieli  dla  uzgadniania  sposobów  realizacji  programów nauczania, 
          2)  wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, 
          3)  organizowanie  wewnątrzszkolnego  doskonalenia  zawodowego  oraz  doradztwa  metodycznego zwłaszcza dla początkujących nauczycieli, 
          4)  współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych,
          5)  koordynowanie  działań  edukacyjnych  i  wychowawczych  mających  na  celu  wszechstronny rozwój ucznia, 
          6)  ewaluację  i  poszukiwanie  metod  podnoszenia  jakości  pracy  edukacyjnej,  wychowawczej i opiekuńczej, 
          7)  analizę wyników egzaminu zewnętrznego. 

     § 23  
     Organizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 
      
     1.  W  szkole  funkcjonuje  Wewnątrzszkolny  System  Doradztwa  Zawodowego,  który  ma  na celu wspomaganie uczniów w planowaniu ścieżki
          edukacyjno-zawodowej.  
     2.  Wewnątrzszkolny  system  doradztwa  zawodowego  działa  na  zasadzie  systematycznego diagnozowania  zapotrzebowania  uczniów  na  informacje  
          i udzielania pomocy w planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania i udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych
          uczniom, rodzicom i nauczycielom.  
     3.  W ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego szkoła realizuje zadania: 
          1)  udzielania  indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym w zakresie wyboru dalszej ścieżki kształcenia uczniom i ich rodzicom, 
          2)  prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery,  
          3)  koordynowanie działań informacyjno–doradczych szkoły, 
          4)  organizowania spotkań z absolwentami i przedstawicielami szkół  ponadpodstawowych,  
          5)  organizowania wycieczek zawodoznawczych i  wyjazdów do szkół ponadpodstawowych, 
          6)  wspierania rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo – informacyjnych, 
          7)  współpracy z instytucjami wspierającymi Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. 
     4.  Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach:
          1)  zajęć  z  zakresu  doradztwa  zawodowego  w  wymiarze  10  godzin  w  roku  w  klasach siódmych i ósmych, 
          2)  zajęć z wychowawcą, 
          3)  lekcji przedmiotowych, 
          4)  zajęć dodatkowych. 

     § 24 
     Organizacja współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży 
      
     1.  W  celu  zapewnienia  prawidłowego  rozwoju  uczniów  szkoła  organizuje  współpracę  z poradnią  psychologiczno  –  pedagogiczną,  poradniami  
          specjalistycznymi  oraz  innymi organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom w oparciu o indywidualne ustalenia
          i oczekiwania osób wymagających pomocy. 
     2.  Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną polega w szczególności na: 
          1)  kierowaniu przez szkołę,  po konsultacji z rodzicami, uczniów mających trudności w nauce na badania psychologiczno - pedagogiczne,  
          2)  diagnozowaniu  trudności  uczniów,  w  tym  o  potrzebie  objęcia  ucznia  kształceniem specjalnym  lub  nauczaniem  indywidualnym,  a  także
               opiniowaniu  w  sprawie w
     cześniejszego przyjęcia ucznia do szkoły lub odroczenia go, 
          3)  przeprowadzaniu badań przesiewowych w oddziałach przedszkolnych dla dzieci 5 i 6 letnich, 
          4)  korzystaniu  przez  nauczycieli  i  rodziców  ze  wsparcia  i fachowych  porad  ze  strony pracowników poradni, 
          5)  udzielaniu  pomocy  rodzicom  i  nauczycielom  w  rozwiązywaniu  problemów edukacyjnych  i wychowawczych, 
          6)  korzystaniu przez uczniów z zajęć specjalistycznych organizowanych przez poradnię, 
          7)  organizowaniu  zajęć  warsztatowych  dla  uczniów  zgodnie  ze  zdiagnozowanymi potrzebami, 
          8)  organizowaniu spotkań pracowników poradni z rodzicami uczniów.  
     3.  Z  ramienia rady  pedagogicznej współpracę między szkołą  a  poradnią sprawuje pedagog szkolny. 
     4.  Korzystanie  przez  uczniów  i  rodziców  z  pomocy  udzielanej  przez  publiczną  poradnię psychologiczno  -  pedagogiczną  oraz  inne  publiczne  poradnie  
          specjalistyczne  jest 
     dobrowolne i nieodpłatne.  
     5.  Szkoła współpracuje z innymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły, a w szczególności: 
          a) sądem rodzinnym poprzez kontakty z kuratorami sądowymi, wnioskowanie w sprawach rodzinnych, 
          b) policją poprzez zapraszanie policjantów do szkoły celem przeprowadzenia pogadanek społeczno-prawnych,
          c) ośrodkiem pomocy społecznej poprzez wnioskowanie o pomoc materialną, dożywianie, dofinansowanie do wycieczek szkolnych i zorganizowany
              wypoczynek dla uczniów. 

     § 25 
     Organizacja pomocy socjalnej dla ucznia 
      
     1.  Szkoła prowadzi aktywną współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który zapewnia w miarę posiadanych środków między innymi: 
          1)  możliwość spożycia obiadów dzieciom z rodzin o niskich dochodach, 
          2)  dofinansowanie do kolonii i obozów w czasie ferii letnich i zimowych, 
          3)  dofinansowanie do wycieczek szkolnych, 
          4)  zapomogi w razie wypadków losowych. 
     2.  Szkoła zapewnia pomoc w finansowaniu zakupu materiałów edukacyjnych i przyborów uczniom z rodzin najuboższych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
     3.  Szkoła umożliwia zwolnienie z opłat ubezpieczenia NW. 
     4.  Szkoła    zapewnia    uczniom    możliwość  i    higieniczne    warunki    spożycia    gorącego  napoju i obiadu. 
     5.  Dla dzieci z rodzin  dysfunkcyjnych, patologicznych, z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy  szkoła,  w  miarę  możliwości  finansowych,  zapewnia
          pomoc  ze  strony socjoterapeuty. 
      
     § 26 
     Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki 
      
     1.  Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.  
     2.  Dyrektor  szkoły  na  początku  roku  szkolnego  podaje  do  publicznej  wiadomości harmonogram spotkań z rodzicami w danym roku szkolnym.  
     3.  Wychowawcy  klas,  pedagog,  logopeda,  wychowawcy  świetlicy,  nauczyciele  biblioteki, nauczyciele  przedmiotów  współdziałają  z  rodzicami  w  zakresie
          rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów.  
     4.  Wskazują  możliwe  formy  wsparcia  oferowane  przez  szkołę  oraz  informują o  możliwościach  uzyskania  pomocy  w  poradni  psychologiczno-
          pedagogicznej  lub  w innych  instytucjach  świadczących  poradnictwo  i  specjalistyczną  pomoc  uczniom i rodzicom.  
     5.  Szkoła organizuje współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki  i profilaktyki poprzez: 
          1)  cykliczne spotkania informacyjne z rodzicami w formie zebrań poszczególnych  oddziałów zgodnie z harmonogramem, 
          2)  indywidualne  spotkania  rodziców  z  nauczycielami,  dyrektorem  i  pedagogiem szkolnym w godzinach pracy szkoły, 
          3)  kontakty  internetowe  z  wykorzystaniem  powszechnie  dostępnych  komunikatorów w tym dziennika elektronicznego, 
          4)  udział  rodziców  w  imprezach  organizowanych  przez  szkołę,  w  tym  wyjazdów  na wycieczki oraz współorganizowanie różnorodnych imprez
               i uroczystości, 
          5)  współudział  rodziców  w  tworzeniu,  opiniowaniu  i  uchwalaniu  wybranych dokumentów pracy szkoły, 
          6)  rozwiązywanie  na  bieżąco  wszelkich  nieporozumień  i  konfliktów  mogących niekorzystnie  wpływać  na  pracę  szkoły  lub  samopoczucie                uczniów, rodziców i nauczycieli. 
     2. Formy współdziałania nauczycieli i rodziców uwzględniają prawo rodziców do: 
          1)  znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w danym oddziale, 
          2)  znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, 
          3)  uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji zwrotnej na temat swojego dziecka, jego  zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce
               oraz sposobów 
     wyeliminowania braków, 
          4)  uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci, 
          5)  wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat szkoły. 
     3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 
          1)  dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 
          2)  zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne, 
          3)  zapewnienia dziecku warunków do przygotowania się do zajęć szkolnych, zaopatrzenia dziecka w niezbędne materiały, pomoce i inne, 
          4)  zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą właściwych warunków nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
          5)  interesowania się osiągnięciami swojego dziecka, ewentualnymi niepowodzeniami, 
          6)  współpracy ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dziecka, udziału w spotkaniach ogólnych
               i indywidualnych, 
          7)  czynnego uczestnictwa w różnych formach pedagogizacji rodziców, prelekcjach, warsztatach, pogadankach, konsultacjach, 
          8)  pomocy w organizacji i przeprowadzaniu imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych, 
          9)  ścisłej współpracy z wychowawcą klasy w realizacji zadań wynikających z programu wychowawczo –profilaktycznego, zadań  z planu pracy
               wychowawcy klasowego, zajęć 
     z wychowawcą, 
        10) wdrażania dziecka do przestrzegania i zachowywania zasad bezpieczeństwa własnego i innych, 
        11) zgłaszania się do szkoły na zaproszenie wychowawcy lub innych nauczycieli w możliwie szybkim czasie, 
        12) wdrażania dziecka do kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz poszanowania mienia szkolnego i prywatnego, 
        13) przekazywania rzetelnych informacji o stanie zdrowia, jeśli niewiedza wychowawcy lub nauczyciela na ten temat stwarzałaby dla dziecka
              zagrożenie bezpieczeństwa 
     zdrowia lub życia, 
        14) wszechstronnego rozwijania zainteresowań swojego dziecka, dbania o jego zdrowie,  
        15) promowania zdrowego stylu życia. 
     4. W przypadku konieczności wyjaśnień w zakresie pracy danego nauczyciela, rodzice bezpośrednio kontaktują się z zainteresowanym nauczycielem,
         w przypadkach wymagających 
     mediacji, w roli mediatora występuje w pierwszej kolejności wychowawca klasy, a następnie dyrektor szkoły.  

     ROZDZIAŁ V 
     PRACOWNICY SZKOŁY 

     § 27 
     Zadania nauczycieli 
      
     1.  Nauczyciele obowiązani są realizować zadania wynikające z ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o Systemie Oświaty i Karty Nauczyciela. 
     2.  Do zadań nauczyciela należy w szczególności: 
          1)  Rzetelne  realizowanie  zadań  związanych  z  powierzonym  mu  stanowiskiem  oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną,
               wychowawczą i opiekuńczą. 
               a)  efektywne realizowanie przyjętego programu nauczania i monitorowanie realizacji podstawy programowej, 
               b)  rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, 
               c)  stosowanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania, 
               d)  wykorzystywanie nowoczesnych metod w procesie kształcenia, 
               e)  prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej. 
          2)  Wzbogacanie własnego warsztatu pracy, dbanie o pomoce i sprzęty szkolne. 
          3)  Wspieranie  swoją  postawą  i  działaniami  pedagogicznymi  rozwoju  psychofizycznego uczniów, jego zdolności i zainteresowań. 
          4)  Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów. 
          5)  Bezstronne,  obiektywne  oraz  sprawiedliwe  ocenianie  i  traktowanie  wszystkich uczniów. 
          6)  Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i poza szkołą. 
     3.  Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności: 
          1)  dbanie  o  bezpieczeństwo  uczniów  podczas  wszystkich  zajęć  organizowanych  przez szkołę,  także  podczas  przerw  międzylekcyjnych
               poprzez  sprawowanie  dyżurów zgodnie z Regulaminem Dyżurów, 
          2)  reagowanie  na  wszelkie  dostrzeżone  sytuacje  lub  zachowania  uczniów  stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów,
          3)  zwracanie uwagi na osoby postronne znajdujące się na terenie szkoły, 
          4)  rozpoznawanie  sytuacji  rodzinnej  ucznia,  stymulowanie  jego  rozwoju psychofizycznego, 
          5)  przestrzeganie zasad tolerancji religijnej i światopoglądowej, 
          6)  aktywny udział w pracach zespołów nauczycielskich, 
          7)  tworzenie  warunków  do  aktywnego  i  twórczego  udziału  uczniów  w  procesie  dydaktyczno-wychowawczym  poprzez  wdrażanie  
               do  samodzielnego  myślenia,  uczenia się, działania, kształtowania umiejętności dobrze zorganizowanej pracy indywidualnej i grupowej, 
          8)  kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych, 
          9)  upowszechnianie samorządności uczniowskiej, 
        10) wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju, 
        11) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnień,  
        12) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów, 
        13) współpraca z pedagogiem, logopedą i innymi specjalistami oraz rodzicami uczniów w celu ujednolicenia oddziaływań
              edukacyjno-wychowawczych, 
        14) przestrzeganie zapisów Statutu Szkoły i regulaminów wewnętrznych. 
     4.  Nauczyciel  odpowiada  służbowo  przed  dyrektorem  szkoły  i  organem  prowadzącym szkołę za: 
          1)  poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych, 
          2)  stan  warsztatu  pracy,  sprzętów  i  urządzeń  oraz  środków  dydaktycznych  mu  przydzielonych, 
          3)  niezwłoczne zawiadomienie dyrektora lub zastępcy dyrektora o wszelkich dostrzeżonych  zdarzeniach  noszących  znamiona  przestępstwa  
               lub  stwarzających  zagrożenie zdrowia lub życia uczniów, 
          4)  przestrzeganie tajemnicy służbowej. 

     § 28 
     Zadania nauczyciela wychowawcy 
      
     1.  Pracą  wychowawczą  klasy  kieruje  nauczyciel-wychowawca,  który  dla  zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej powinien
          opiekować się danym oddziałem przez cały etap edukacyjny. 
     2.  Do zadań nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy należy w szczególności: 
          1)  tworzenie właściwych warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia społecznego, 
          2)  opracowanie  rocznego  planu  pracy  wychowawczej  zgodnego  z  Programem Wychowawczo-Profilaktycznym  szkoły  i  uwzględniającego
               diagnozę  potrzeb uczniów oraz zapoznanie z nim rodziców, 
          3)  współpraca z nauczycielami uczącymi w jego klasie z punktu widzenia jednolitego oddziaływania wychowawczego na uczniów, 
          4)  podejmowanie działań na rzecz integracji zespołu klasowego, 
          5)  organizowanie uczestnictwa klasy w życiu szkoły, 
          6)  we współpracy z rodzicami organizowanie życia klasy, 
          7)  udzielanie pomocy i organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce, 
          8)  otaczanie opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej, 
          9)  systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce, 
         10) dążenie do rozwijania samorządności uczniowskiej jako metody wychowawczej, 
         11) czuwanie nad realizacją przez uczniów obowiązku szkolnego, 
         12) dokonywanie  okresowej  oceny  sytuacji  wychowawczej  klasy  i  przedstawianie wniosków z tej oceny radzie pedagogicznej, 
         13) udzielanie wskazówek i pomocy nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, 
         14) współpraca z pedagogiem szkolnym, 
         15) prowadzenie rejestru uczniów korzystających z różnych form pomocy,
         16) planowanie  i  koordynowanie  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  w  ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów wobec
               uczniów objętych pomocą, 
         17) uwzględnienie  wniosków  dotyczących  dalszych  działań  mających  na  celu  poprawę funkcjonowania  ucznia  w  planowaniu  pomocy  
               psychologiczno-pedagogicznej  dla ucznia, 
         18) współpraca  z  rodzicami  ucznia  podczas  planowania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej, 
         19) informowanie  innych  nauczycieli  i  specjalistów  o  potrzebie  objęcia  ucznia  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej
               pracy z uczniem jeżeli stwierdzi taką potrzebę, 
         20) współpraca  z  radą  pedagogiczną,  radą  rodziców  w  realizacji  zadań  dydaktyczno-wychowawczych. 
      
     § 29 
     Zadania nauczyciela bibliotekarza 
      
     1.  Bibliotekarz kieruje biblioteką, jest odpowiedzialny za dobór księgozbioru, jego zabezpieczenie i utrzymanie go w należytym stanie. 
     2.  Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 
          1)  prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego dla uczniów, 
          2)  popularyzowanie czytelnictwa na terenie szkoły, 
          3)  udzielanie porad w doborze lektury, 
          4)  informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 
          5)  współpraca z innymi bibliotekami szkolnymi i gminnymi, 
          6)  organizowanie  spotkań  z  autorami,  redaktorami,  ilustratorami,  krytykami  książek, komiksów, czasopism, 
          7)  katalogowanie zbiorów, dbanie o estetyczny wygląd księgozbioru, 
          8)  dokonywanie spisu inwentarzowego według odrębnych przepisów, 
          9)  prowadzenie określonej przepisami dokumentacji biblioteki szkolnej, 
         10) uaktualnianie wykazu lektur szkolnych,
         11) promowanie czytelnictwa wśród uczniów, 
         12) monitorowanie obiegu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych zakupionych przez szkołę z dotacji celowej MEN. 
      
     § 30 
     Zadania nauczyciela świetlicy 
      
     1.  W  szkole  pracują  nauczyciele  prowadzący  zajęcia  świetlicowe.  Do  ich  obowiązków należy w szczególności: 
          1)  przestrzeganie dyscypliny pracy, 
          2)  zapewnienie bezpieczeństwa powierzonym jego opiece dzieciom, 
          3)  właściwa organizacja zajęć świetlicowych, 
          4)  organizowanie zabaw, gier, zajęć ruchowych, 
          5)  pomoc w odrabianiu prac domowych, 
          6)  prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć świetlicowych, 
          7)  utrzymanie stałego kontaktu z wychowawcami i w miarę potrzeb z rodzicami, 
          8)  utrzymanie we właściwym stanie pomieszczeń w których realizowane są zajęcia świetlicowe. 
     2.  Ze względu na specyfikę zajęć świetlicowych szkoły nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi  mają  obowiązek  przebywania  z  dziećmi  
          do  momentu  odjazdu  autobusu odwożącego uczniów. 
     3.  Zasady prowadzenia zajęć świetlicowych określa Regulamin Świetlicy Szkolnej. 
      
     § 31 
     Zadania logopedy szkolnego 
      
     1.  Do zadań logopedy szkolnego należy w szczególności:
          1)  diagnozowanie  logopedyczne,  w  tym  prowadzenie  badań  przesiewowych  w  celu ustalenia stanu mowy uczniów oraz poziomu rozwoju
               językowego uczniów, 
          2)  prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie  stymulacji rozwoju mowy 
               uczniów i eliminowania jej zaburzeń, 
          3)  podejmowanie  działań  profilaktycznych  zapobiegających  powstawaniu  zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów, 
          4)  wspieranie  nauczycieli  innych  specjalistów  w udzielaniu  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  oraz  rozpoznawaniu  indywidualnych
               potrzeb  rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. 
      
     § 32 
     Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego 
      
     1.  Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy w szczególności: 
          1)  dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków, 
          2)  tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, 
          3)  dążenie  do  pobudzenia  procesów  rozwojowych,  do  optymalnej  aktywizacji  dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy, 
          4)  wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej
               i przyrodniczej, 
          5)  planowanie,  realizowanie  i  monitorowanie  pracy  dydaktyczno-wychowawczej w oparciu o wybrany program wychowania w oddziale
               przedszkolnym, 
          6)  współpraca z pracownikiem pomagającym w zakresie dbania o utrzymanie ładu, porządku i estetyki w powierzonej sali zajęć i innych
               pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci, 
          7)  wdrażanie działań prozdrowotnych i profilaktycznych, 
          8)  przestrzeganie organizacji dziennego pobytu dziecka w oddziale uwzględniające możliwości psychofizyczne wychowanków,
          9)  funkcjonalne urządzanie sali zajęć, dbanie o jej estetykę i porządek oraz gromadzenie i przechowywanie pomocy dydaktycznych, 
        10)  optymalne  wykorzystywanie  czasu  zajęć  z  dziećmi  uwzględniające  prawidłową realizację podstawy programowej wychowania
               przedszkolnego. 
      
     § 33 
     Zadania pedagoga szkolnego 
      
     1.Do zadań pedagoga szkolnego należą w szczególności: 
        1)  diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych  uczniów  w  celu  określenia  mocnych
             stron,  predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, a także przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów
             oraz określenie sposobów działania, 
        2)  dokonywanie  okresowej  oceny  sytuacji  wychowawczej  w  szkole  i  przedstawianie wniosków z tej oceny radzie pedagogicznej, 
        3)  udzielanie  rodzicom  porad  ułatwiających  rozwiązywanie  przez  nich  problemów z dziećmi w zakresie nauki i wychowania, 
        4)  współpraca  z  instytucjami  pozaszkolnymi,  a  w  szczególności  z  Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną,  Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy
             Społecznej,  instytucjami samorządowymi itp. w zakresie niesienia pomocy potrzebującym dzieciom, 
        5)  wspieranie  nauczycieli  i  wychowawców  w  rozpoznawaniu  indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz udzielanie
             pomocy w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, 
        6)  wspieranie  nauczycieli,  wychowawców  i  innych  specjalistów  w  udzielaniu  pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
        7)  podejmowanie  działań  z  zakresu  profilaktyki  uzależnień  i  innych  problemów  dzieci i młodzieży, 
        8)  udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
        9)  minimalizowanie  skutków  zaburzeń  rozwojowych,  zapobieganie  zaburzeniom zachowania  oraz  inicjowanie  różnych  form  pomocy  
             w  środowisku  przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów, 
      10) rozpoznawanie  sytuacji  rodzinnej  uczniów  i  organizowanie  pomocy  socjalnej  dla uczniów w trudnej sytuacji życiowej, 
      11) organizowanie pomocy materialnej i innej uczniom osieroconym, z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, rodzin patologicznych
            i dysfunkcyjnych, 
      12) prowadzenie rejestru uczniów korzystających z różnych form pomocy. 
      
     § 34 
     Zadania nauczyciela doradcy zawodowego 
      
     1.  Systematyczne  diagnozowanie  zapotrzebowania  uczniów  na  informacje  edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery
          zawodowej. 
     2.  Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych. 
     3.  Prowadzenie  zajęć  związanych  z  wyborem  kierunku  kształcenia  i  zawodu z  uwzględnieniem  rozpoznanych  mocnych  stron,  predyspozycji,
          zainteresowań i uzdolnień uczniów. 
     4.  Koordynowanie działalności informacyjno- doradczej prowadzonej przez szkołę. 
     5.  Współpraca  z  innymi  nauczycielami  w  tworzeniu  i  zapewnieniu  ciągłości  działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku
          kształcenia. 
     6.  Wspieranie  nauczycieli  i  wychowawców  w  udzielaniu  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej. 
      
     ROZDZIAŁ VI  
     SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 
      
     § 35 
     Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania uczniów 
      
     1.  Postanowienia ogólne: 
          1)  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia
                respektowania przez ucznia zasad współżycia  społecznego  i  norm  etycznych  oraz  obowiązków  ucznia  określonych  w statucie szkoły. 
          2)  Śródroczną  i  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  ustala  wychowawca  klasy  po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy. 
          3)  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
               a)  postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 
               b)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
               c)  dbałość o honor i tradycje szkoły, 
               d)  dbałość o piękno mowy ojczystej, 
               e)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
               f)  godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
               g)  okazywanie szacunku innym osobom. 
          4)  Zachowanie ucznia poza szkołą może wpływać na ocenę. 
          5)  Ocenę śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali: 
               a)  wzorowe, 
               b)  bardzo dobre, 
               c)  dobre,
               d)  poprawne, 
               e)  nieodpowiednie, 
               f)  naganne. 
          6)  W  klasach  I-III  śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  zachowania  są  ocenami opisowymi. 
          7)  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
               a)  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
               b)  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
          8)  Ocena  zachowania  ustalona  przez  wychowawcę  jest  ostateczna,  chyba  że  uczeń  lub jego rodzice zgłoszą zastrzeżenia do dyrektora
               szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania  ucznia  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa dotyczącymi 
               trybu  ustalania  tej  oceny,  w  terminie  7  dni  od  dnia  zakończenia  zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
          9)  Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców  nauczyciel  uzasadnia  ustaloną  ocenę  ustnie w rozmowie bezpośredniej z uczniem lub jego
               rodzicem.  
        10)  Nie  ustala  się  oceny  zachowania  uczniowi,  który  zdaje  egzamin  klasyfikacyjny, spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
               poza szkołą. 
        11)  Przy  ustalaniu  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  ucznia,  u  którego  stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, uwzględnia się
               wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji  na  jego  zachowanie,  na  podstawie  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia specjalnego  
               lub  indywidualnego  nauczania,  lub  opinii  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 
     2.  Tryb ustalania oceny zachowania. 
          1)  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o: 
               a)  warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 
               b)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
               c)  skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
          2)  Wystawieniu oceny zachowania służy Karta Obserwacji Ucznia.
          3)  Wychowawca ma obowiązek powiadomić uczniów oraz ich rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie
               nie później niż 3 tygodnie przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym w formie 
               pisemnej (klasy I-III proponowana ocena opisowa, klasy IV-VIII i klasy gimnazjalne -  karta ocen). Potwierdzeniem odbioru jest podpis rodzica. 
          4)  Śródroczną  i  roczną  ocenę  zachowania  ucznia  ustala  wychowawca  klasy  biorąc  pod uwagę: 
               a)  własne obserwacje, 
               b)  opinię nauczycieli uczących oraz innych pracowników szkoły, 
               c)  opinię uczniów danej klasy w formie ustalonej przez wychowawcę. 
     3.  Kryteria oceniania zawarte są w Karcie Obserwacji Ucznia (z wyjątkiem oceny nagannej), którą  wychowawca  przechowuje  w  dokumentacji
          wychowawcy  klasy  do  końca  danego etapu edukacyjnego. 
     4.  Zastrzeżenia do trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
          1)  Jeżeli  uczeń  lub  jego  rodzice  uznają,  że  roczna  ocena  zachowania  została  ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
               ustalania tej oceny, zgłaszają swoje zastrzeżenia składając podanie do dyrektora szkoły, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia
               zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
          2)  Dyrektor na podstawie dokumentacji orzeka o zasadności przedłożonego zastrzeżenia. 
          3)  W  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  
               trybu  ustalania  tej  oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję (nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń), która  ustala  roczną  ocenę  
               klasyfikacyjną  zachowania  na  drodze  głosowania  zwykłą większością  głosów.  W przypadku  równej  liczby  głosów  decyduje
               głos przewodniczącego komisji. 
          4)  W skład komisji wchodzą: 
               a)  dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji, 
               b)  wychowawca oddziału, 
               c)  wskazany  przez  dyrektora  szkoły  nauczyciel  prowadzący  zajęcia  edukacyjne w danym oddziale,
               d)  pedagog, 
               e)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
               f)  przedstawiciel rady rodziców. 
          5)  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez
               komisję jest ostateczna. 
          6)  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
               a)  skład komisji, 
               b)  termin posiedzenia komisji, 
               c)  imię i nazwisko ucznia, 
               d)  wynik głosowania, 
               e)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną wraz z uzasadnieniem. 
               Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
          7)  Jeśli  ocena  zachowania  ucznia  ulegnie  zmianie,  to  dyrektor  powołuje  radę pedagogiczną do podjęcia uchwały w sprawie nowych wyników
               klasyfikacji. 
          8)  Wychowawca wypisuje świadectwo z nową oceną i anuluje stare świadectwo. 
     5. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
          1)  Jeżeli  uczeń  lub  jego  rodzice  nie  zgadzają  się  z  przewidywaną  roczną  oceną zachowania,  z  którą  zostali  zapoznani  przez  
               wychowawcę  klasy,  to  zgłaszają  swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły  w  formie pisemnej w terminie 3 dni  od dnia zapoznania
               z propozycją oceny. 
          2)  Dyrektor  szkoły  wraz  z  wychowawcą  klasy  przeprowadza  analizę  zasadności proponowanej  oceny  w  oparciu  o  argumentację
               wychowawcy  i  obowiązującą dokumentację. 
          3)  Dyrektor  szkoły  może  powołać  zespół  nauczycieli  uczących  w  danym  oddziale,  do którego  uczęszcza  uczeń,  poszerzony  o  pedagoga,
               przedstawiciela  samorządu uczniowskiego,  celem  dodatkowej  analizy  proponowanej  przez  wychowawcę  oceny zachowania. Dyrektor   
               szkoły jest przewodniczącym tego zespołu. 
          4)  Wychowawca może zmienić lub utrzymać proponowaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie
               przeprowadzonej w w/w zespole.
          5)  Dyrektor powiadamia w formie pisemnej rodzica w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia podania o rozstrzygnięciu w sprawie. 
     6. Informacje uzupełniające. 
          1)  Prace na rzecz szkoły i środowiska są oceniane pod kątem obecności i efektów. Prace te nie mogą być zadośćuczynieniem za popełnione
               wykroczenia. 
          2)  Dni, w których obowiązuje strój odświętny szkolny ustala na początku roku szkolnego rada  pedagogiczna  i  podaje  do  wiadomości  uczniów
               we  wrześniu  oraz  rodzicom  na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym. Za strój odświętny szkolny uważa się ubiór biało-granatowy
               lub biało-czarny. Powierzchnie białe, granatowe i czarne muszą być jednolite (bez wzorów). 
          3)  Na terenie szkoły uczeń ma obowiązek nosić zamienne obuwie. 

     § 36 
     Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów 
      
     1.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
          i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach  i  realizowanych
          w  szkole  programów  nauczania  uwzględniających  tę podstawę,  a także  wymagań  edukacyjnych  wynikających  z  realizowanych  w  szkole 
          programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
     2.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
          1)  informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, 
          2)  udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
          3)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
          4)  dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
          5)  umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno-wychowawczej, 
          6)  udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 
          7)  ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach   
               edukacyjnych pomagających w uczeniu się. 
     3.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
          1)  formułowanie  przez  nauczycieli  wymagań  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania poszczególnych  śródrocznych  i  rocznych  ocen
               klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
          2)  ocenianie  bieżące  i  ustalanie  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
          3)  przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
          4)  ustalanie  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i dodatkowych  zajęć edukacyjnych,  
          5)  ustalanie  warunków  i  trybu  uzyskania  wyższych  niż  przewidywane  rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
               edukacyjnych, 
          6)  ustalanie  warunków  i  sposobu  przekazywania  rodzicom  informacji  o  postępach i trudnościach ucznia w nauce. 
     4.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 
          1)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  
               i  dodatkowych  zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 
          2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
          3)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
     5.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
          1)  Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 
          2)  Nauczyciel  ma  obowiązek  udostępnić  sprawdzone  i  ocenione  bieżące  prace  pisemne uczniów do domu. Zwrócone w ciągu maksymalnie
               2 tygodni prace, podpisane przez rodziców, nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego. 
          3)  Wszystkie  prace  klasowe  i  sprawdziany  ucznia  są  przechowywane  przez  nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w oddziale,
               do którego uczęszcza uczeń do 14 dni po zakończeniu zajęć w danym roku szkolnym.  
     6.  Nauczyciel  jest  obowiązany  indywidualizować  pracę  z  uczniem  na  obowiązkowych i  dodatkowych  zajęciach  edukacyjnych,  odpowiednio  
          do  potrzeb  rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 
     7.  Nauczyciel  jest  obowiązany  dostosować  wymagania  edukacyjne  do  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
          psychofizycznych ucznia: 
          1)  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz zaleceń zawartych w indywidualnym
               programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia,
               wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
               ogólnodostępnych lub integracyjnych. 
          2)  posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia, 
          3)  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się
               lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej – na podstawie tej opinii, 
          4)  nieposiadającego orzeczenia lub opinii, wymienionych w punkcie 1)-3),  który objęty jest  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną  w  szkole  
               na  podstawie  rozpoznania indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  indywidualnych możliwości  psychofizycznych  ucznia
               dokonanego  przez  nauczycieli  i  specjalistów, o  których  mowa  w  przepisach  w  sprawie  zasad  udzielania  i  organizacji  pomocy 
               psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 
     8.  Opinia  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  poradni  specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana
          uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. 
     9.  Przy  ustalaniu  oceny  z  wychowania  fizycznego,  techniki,  plastyki,  muzyki  należy w  szczególności  brać  pod  uwagę  wysiłek  wkładany
          przez  ucznia  w  wywiązywanie  się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
          1)  Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii  o braku  możliwości  uczestniczenia  ucznia  w tych
               zajęciach,  wydanej  przez lekarza  na  czas  określony  w tej  opinii.  Uczeń  nie  uczęszcza  na  zajęcia  wychowania fizycznego i przez okres
               zwolnienia nie jest z nich oceniany. 
               a)  Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach  wychowania  fizycznego.  Podstawą  do  tego
                    zwolnienia  jest  opinia  lekarza wskazująca,  jakich  ćwiczeń  fizycznych  (czy  też  –  jakiego  rodzaju  ćwiczeń)  ten uczeń nie może
                    wykonywać oraz przez jaki okres. Uczeń uczestniczy w realizacji zajęć  wychowania  fizycznego  z  ograniczeniem  wykonywania  
                    niektórych, wskazanych  przez  lekarza  ćwiczeń  fizycznych.  Uczeń  ten  jest  przez  nauczyciela oceniany i klasyfikowany. 
               b)  Nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny
                    klasyfikacyjnej do indywidualnych  potrzeb  i  możliwości  określonych  w  opinii  o  ograniczonych  możliwościach wykonywania  przez
                    ucznia  określonych  ćwiczeń  fizycznych  na  zajęciach wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza. 
          2)  Jeżeli  okres  zwolnienia  ucznia  z  zajęć  wychowania  fizycznego  i  informatyki, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny
               klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje  się  „zwolniony”  albo „zwolniona”. 
          3)  Przy  ustalaniu  oceny  z  zajęć  wychowania  fizycznego,  oprócz  wysiłku  wkładanego przez ucznia, należy brać pod uwagę również
               systematyczność w tych zajęciach oraz aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 
     10. Klasyfikacja  śródroczna  polega  na  okresowym  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych oraz ustaleniu według
           skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.  
           1)  Klasyfikacja  śródroczna  ucznia  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego
                osiągnięć edukacyjnych z uwzględnieniem  ustaleń  zawartych  w  indywidualnym  programie edukacyjno-terapeutycznym,  opracowanym  
                dla  ucznia  i  ustaleń  śródrocznych  ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.  
           2)  Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie do rozpoczęcia ferii zimowych. 
           3)  Klasyfikacja  roczna  w  klasach  I-III  szkoły  podstawowej  polega  na  podsumowaniu osiągnięć  edukacyjnych  z  obowiązkowych  zajęć
                edukacyjnych  w  danym  roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z tych zajęć . 
           4)  Klasyfikacja  roczna  ucznia  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym lub  znacznym  w  klasach  I-III  szkoły  podstawowej
                polega  na  podsumowaniu  jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym
                programie  edukacyjno-terapeutycznym  oraz  ustaleniu  jednej  rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 
           5)  Klasyfikacja  roczna,  począwszy  od  klasy  IV,  polega  na  podsumowaniu  osiągnięć edukacyjnych  ucznia  z  zajęć  edukacyjnych  w  danym
                roku  szkolnym  oraz  ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 
           6)  Klasyfikacja  roczna  ucznia  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym lub  znacznym,  począwszy  od  klasy  IV,  polega  
                na  podsumowaniu  jego  osiągnięć edukacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych,  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania, z  uwzględnieniem
                ustaleń  zawartych  w  indywidualnym  programie  edukacyjno-terapeutycznym  w  danym  roku  szkolnym  oraz  ustaleniu  rocznych  ocen 
                klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 
     11. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani
           poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych  dla  niego  rocznych  ocenach  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych  w terminie  
           nie  później  niż  3  tygodnie  przed  zakończeniem  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych  w  danym  roku  szkolnym,  w  formie  pisemnej  (klasy  I-
           III proponowana ocena opisowa, klasy IV-VIII i gimnazjalne  karta ocen). 
     12. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe
           zajęcia edukacyjne. 
          1)  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele  prowadzący  poszczególne  dodatkowe
               zajęcia  edukacyjne.  Roczna  ocena klasyfikacyjna  z  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  nie  ma  wpływu  na  promocję  do klasy programowo
               wyższej ani na ukończenie szkoły. 
          2)  W  oddziałach  integracyjnych  śródroczną  i  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  z  zajęć edukacyjnych  dla  uczniów  posiadających  orzeczenie  
               o  potrzebie  kształcenia specjalnego  ustala  nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne,  po  zasięgnięciu opinii nauczyciela
               współorganizującego kształcenie integracyjne. 
     13. Na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 
     ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne 
     z tych zajęć, których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej oraz roczne 
     oceny klasyfikacyjne zachowania.  
     14. Oceny  bieżące,  śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych, 
     począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej 
     skali: 
     1)  stopień celujący   –   6, 
     2)  stopień bardzo dobry    –  5, 
     3)  stopień dobry      –  4, 
     4)  stopień dostateczny       –        3, 
     5)  stopień dopuszczający   –  2, 
     6)  stopień niedostateczny   –  1. 
     Pozytywnymi  ocenami  klasyfikacyjnymi  są  oceny  ustalone  w  stopniach,  o  których  mowa 
     w ust. 14. 
     Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, którym mowa w ust. 14 pkt 6) 
     6).  W  ocenianiu  bieżącym  stosuje  się  informację  zwrotną,  która  jest  ściśle  związana                
     z kryteriami oceniania określonymi przed wykonaniem zadania. Informacja zwrotna zawiera: 
     1)  wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy  ucznia, 
     2)  wskazanie tego, co wymaga poprawy, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach – Statut  
      
     57 
      
     3)  wskazówki w jakim kierunku uczeń powinien pracować,  
     4)  informacja może być przekazywana ustnie lub pisemnie. 
     15. W  klasach  I-III  szkoły  podstawowej  śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć 
     edukacyjnych są ocenami opisowymi. Oceny bieżące mogę mieć formę opisową lub inną 
     zgodną  z systemem  oceniania  przyjętym  przez  zespół  nauczycieli  edukacji 
     wczesnoszkolnej. 
     16. Roczna  opisowa  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych,  o  której  mowa  w  ust.  15 
     uwzględnia  poziom  opanowania  przez  ucznia  wiadomości  i  umiejętności  z  zakresu 
     wymagań  określonych  w  podstawie  programowej  kształcenia  ogólnego  dla  I  etapu 
     edukacyjnego  oraz  wskazuje  potrzeby  rozwojowe  i  edukacyjne  ucznia  związane               
     z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 
     17. Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 
     dla  uczniów  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  są 
     ocenami opisowymi. 
     18. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną za-
     chowania. 
     19. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
     ucznia  uniemożliwi  lub  utrudni  kontynuowanie  nauki  w klasie  programowo  wyższej, 
     szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 
     20. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 
     jeżeli  brak  jest  podstaw  do  ustalenia  śródrocznej  lub  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej 
     z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu 
     przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzona jest klasyfikacja. 
     21. Uczeń  nieklasyfikowany  z powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać 
     egzamin klasyfikacyjny. 
     22. Egzamin klasyfikacyjny. 
     1)  Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 
     lub  na  wniosek  jego  rodziców  rada  pedagogiczna  może  wyrazić  zgodę  na  egzamin 
     klasyfikacyjny. 
     2)  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach – Statut  
      
     58 
      
     a)  realizujący,  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  indywidualny  program  lub  tok 
     nauki, 
     b)  spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 
     3)  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 22 pkt 2) 
     lit. b), nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, 
     muzyka,  zajęcia  komputerowe,  wychowanie  fizyczne  oraz  dodatkowych  zajęć 
     edukacyjnych. 
     4)  Uczniowi, o którym mowa w ust. 22 pkt 2) lit. b), zdającemu egzamin klasyfikacyjny 
     nie ustala się oceny zachowania. 
     5)  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
     6)  Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych 
     i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
     7)  Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  się  nie  później  niż  w  dniu  poprzedzającym 
     dzień  zakończenia  rocznych  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych.  Termin  egzaminu 
     klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami . 
     8)  Egzamin  klasyfikacyjny  dla  ucznia,  o  którym  mowa  w  ust.  21,  22  pkt  2)  lit.  a) 
     przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez 
     dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 
     9)  Egzamin  klasyfikacyjny  dla  ucznia,  o  którym  mowa  w  ust.  22  pkt  2)  lit.  b), 
     przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie 
     przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W 
     skład komisji wchodzą: 
     a)  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze 
     jako przewodniczący komisji, 
     b)  nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie na-
     uczania dla odpowiedniej klasy. 
     10) Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 22 pkt 2) lit. b) 
     oraz  jego  rodzicami  liczbę  zajęć  edukacyjnych,  z  których  uczeń  może  zdawać 
     egzaminy w ciągu jednego dnia. 
     11) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów 
     – rodzice ucznia. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach – Statut  
      
     59 
      
     12) Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający 
     w szczególności: 
     a)  nazwę zajęć  edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 
     b)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin, 
     c)  termin egzaminu, 
     d)  imię i nazwisko ucznia, 
     e)  zadania egzaminacyjne, 
     f)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
     Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych 
     odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
     13) Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu 
     klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
     terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
     14) W  przypadku  nieklasyfikowania  ucznia  z  obowiązkowych  lub  dodatkowych  zajęć 
     edukacyjnych  w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej 
     wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 
     15) Ustalona  przez  nauczyciela  albo  uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego 
     roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 
     22 pkt 17). 
     16) Ustalona  przez  nauczyciela  albo  uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego 
     niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 
     w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 22 pkt 17) i ust. 23 pkt. 1). 
     17) Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 
     że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  została  ustalona  niezgodnie  z 
     przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny.  Zastrzeżenia  mogą  być 
     zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia 
     zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
     18) W  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych 
     została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 
     dyrektor szkoły powołuje komisję, która: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach – Statut  
      
     60 
      
     a)  w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  –  przeprowadza 
     sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala 
     roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 
     b)  sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia za-
     strzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 
     19) W  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  w  skład  komisji 
     wchodzą: 
     a)  dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący 
     komisji, 
     b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
     c)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
     20) Nauczyciel, o którym mowa w ust. 22 pkt 19) lit. b), może być zwolniony z udziału 
     w pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w  innych,  szczególnie  uzasadnionych 
     przypadkach.  W takim  przypadku  dyrektor  szkoły  powołuje  innego  nauczyciela 
     prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela 
     zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
     21) Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może 
     być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, 
     z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która 
     może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 22 pkt 
     1). 
     22) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
     a)  nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony sprawdzian, 
     b)  skład komisji, 
     c)  termin sprawdzianu, 
     d)  imię i nazwisko ucznia, 
     e)  zadania sprawdzające, 
     f)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną.   
     23) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach – Statut  
      
     61 
      
     24) Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych 
     odpowiedziach ucznia. 
     25) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyzna-
     czonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym 
     przez dyrektora szkoły. 
     26) Uczeń klasy  I-III  szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku promocję do klasy 
     programowo wyższej. 
     a)  Na  wniosek  rodziców  i  po  uzyskaniu  zgody  wychowawcy  klasy  lub  na  wniosek 
     wychowawcy  klasy  i  po  uzyskaniu  zgody  rodziców  rada  pedagogiczna  może 
     postanowić  o  promowaniu  ucznia  klasy  I  i  II  szkoły  podstawowej  do  klasy 
     programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 
     b)  W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia 
     lub  stanem  zdrowia  ucznia,  rada  pedagogiczna  może  postanowić  o  powtarzaniu 
     klasy  przez  ucznia  na  wniosek  wychowawcy  oddziału  po  zasięgnięciu  opinii 
     rodziców lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.  
     27) Począwszy  od  klasy  IV,  uczeń  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej, 
     jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymał roczne pozytywne 
     oceny klasyfikacyjne.  
     28) Począwszy  od  klasy  IV  uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał  z 
     obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych ocen co 
     najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 
     29) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 
     średniej ocen, o której mowa w ust. 21 pkt 28), wlicza się także roczne oceny uzyskane 
     z tych zajęć. 
     30) Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje 
     się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w 
     porozumieniu z rodzicami.  
     31) Laureaci  konkursów  przedmiotowych  o  zasięgu  wojewódzkim  i  ponadwojewódzkim 
     w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 
     klasyfikacyjną.  Uczeń,  który  tytuł  laureata  konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu 
     wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach – Statut  
      
     62 
      
     klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych,  otrzymuje  z  tych  zajęć  edukacyjnych  celującą 
     końcową ocenę klasyfikacyjną. 
     32) Uczeń,  który  nie  spełnił  warunków  określonych  w  ust.  21  pkt  27)  nie  otrzymuje 
     promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 22 pkt.1  
     23. Egzamin poprawkowy. 
     1)  Począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji 
     rocznej  uzyskał  ocenę  niedostateczną  z  jednych  albo  dwóch  obowiązkowych  zajęć 
     edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 
     2)  Egzamin  poprawkowy  składa  się  z  części  pisemnej  oraz  części  ustnej,  z  wyjątkiem 
     egzaminu  z  plastyki,  muzyki,  zajęć  technicznych,  zajęć  komputerowych  oraz 
     wychowania  fizycznego,  z  których  egzamin  ma  przede  wszystkim  formę  zadań 
     praktycznych. 
     3)  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocz-
     nych  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych.  Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  się 
     w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
     4)  Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  komisja  powołana  przez  dyrektora  szkoły.  W 
     skład komisji wchodzą: 
     a)  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze 
     jako przewodniczący komisji;, 
     b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, 
     c)  nauczyciel  prowadzący  takie  same  lub  pokrewne  zajęcia  edukacyjne  jako  członek 
     komisji. 
     5)  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 22 pkt 20) lit. b), może być zwolniony z udziału w 
     pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
     W takim  przypadku  dyrektor  szkoły  powołuje  jako  osobę  egzaminującą  innego 
     nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczy-
     ciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
     6)  Z  przeprowadzonego  egzaminu  poprawkowego  sporządza  się  protokół  zawierający 
     w szczególności: 
     a)  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach – Statut  
      
     63 
      
     b)  skład komisji, 
     c)  termin egzaminu poprawkowego, 
     d)  imię i nazwisko nauczyciela, 
     e)  zadania egzaminacyjne, 
     f)  uzyskaną ocenę klasyfikacyjną. 
     Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
     odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia i zwięzłą 
     informację o wykonaniu przez ucznia zadania poprawkowego. 
     7)  Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu 
     poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w  dodatkowym 
     terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 
     8)  Uczeń,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego,  nie  otrzymuje  promocji  do  klasy 
     programowo wyższej i powtarza klasę. 
     9)  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna 
     może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 
     wyższej  ucznia,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego  z  jednych  obowiązkowych 
     zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie 
     ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 
     10) Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców  dokumentacja  dotycząca  egzaminu 
     klasyfikacyjnego,  egzaminu  poprawkowego  oraz  inna  dokumentacja  dotycząca 
     oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 
     24. Zasady ukończenia szkoły. 
     1)  Uczeń kończy szkołę: 
     a)  jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfika-
     cyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyż-
     szej  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  których 
     realizacja  zakończyła  się  w  klasach  programowo  niższych,  w  szkole  danego  typu 
     uzyskał pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach – Statut  
      
     64 
      
     b)  w  przypadku  szkoły  podstawowej  jeżeli  ponadto  przystąpił  odpowiednio  do 
     egzaminu  ósmoklasisty  przeprowadzonego  w  ostatnim  roku  nauki  w  szkole 
     podstawowej, 
     c)  w  przypadku  gimnazjum  przystąpił  do  egzaminu  gimnazjalnego  i  wziął  udział          
     w realizacji projektu gimnazjalnego. 
     2)  Uczeń  kończy  szkołę  podstawową  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji 
     końcowej,  o  której  mowa  w  ust.  24  pkt  1)  lit  a),  uzyskał  z  obowiązkowych  zajęć 
     edukacyjnych  średnią  ocen  co  najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobrą  ocenę 
     zachowania. 
     3)  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 
     średniej ocen, o której mowa w ust. 24 pkt 2), wlicza się także roczne oceny uzyskane 
     z tych zajęć. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do 
     średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnia 
     ocen z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ocena ustalona 
     jako średnia ocen z rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii i zajęć etyki nie jest 
     liczbą całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 
     4)  O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowa-
     nym  lub  znacznym  postanawia  na  zakończenie  klasy  programowo  najwyższej  rada 
     pedagogiczna,  uwzględniając  specyfikę  kształcenia  tego  ucznia,  w  porozumieniu          
     z rodzicami. 
     § 37 
     Kontrakt z uczniami 
      
     1.  Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej oraz oceny końcoworocznej jest średnia 
     ważona obliczona w następujący sposób:  
     1)  Liczba ocen bieżących w okresie powinna być proporcjonalna do liczby godzin 
     danych zajęć w tygodniu (1 godzina minimum 4 oceny, 2 godziny – minimum 5 ocen, 
     3 godziny – minimum 6 ocen, 4 i więcej minimum 8 ocen) 
     2)  Każdej ocenie bieżącej przyporządkowuje się liczbę naturalną , oznaczając jej  Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach – Statut  
      
     65 
      
     wagę w hierarchii ocen.  
     3)  Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:  
     średnia ważona  ocena 
     ≤1,75  niedostateczny 
     1,76 do 2,6  dopuszczający 
     2,61 do 3,6  dostateczny 
     3,61 do 4,6  dobry 
     4,61 do 5,5  bardzo dobry 
     od 5,51  celujący 
      
     4).Ocenianie aktywności ucznia i i ich waga: 
       Formy aktywności.  Waga 
     1.  Praca klasowa (sprawdzian z działu z zadaniami na ocenę celującą.  3 
     2.  Poprawa pracy klasowej (poprawa sprawdzianu z działu).  3 
     3.  Sprawdzian (bez zadań na ocenę celującą), badanie osiągnięć, sprawdziany 
     zewnętrzne.  

     4.  Kartkówka, sprawdziany z w-f.  1 
     5.  Praca domowa.  1 
     6.  Praca na lekcji (praca indywidualna, projekty, praca w grupie).  1 
     7.  Projekty.  2 
     8.  Aktywność na lekcji.  1 
     9.  Przygotowanie do zajęć w-f, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych i techniki.  2 
     10.  Odpowiedź ustna.  2 
     11.  Udział w konkursie przedmiotowym, sportowym, artystycznym.  1 
     12.  Osiągnięcia na szczeblu powiatowym i wyżej (min 3 miejsce).  3 
     13.  Aktywność na w-f.  2 
     14.  Inne (dyktanda, recytacja, aktywność pozalekcyjna itp.).  1 
     2.  Praca klasowa trwa 45 minut lub w uzasadnionych przypadkach dłużej do 90 minut. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach – Statut  
      
     66 
      
     3.  Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien w ciągu tygodnia od 
     dnia  powrotu  do  szkoły  uzgodnić  z  nauczycielem  przedmiotu  termin  napisania  pracy.      
     W razie niewywiązania się ucznia z tego obowiązku nauczyciel wystawia ocenę niedosta-
     teczną. 
     4.  Praca  klasowa  i  sprawdzian  są  zapowiadane  dwa  tygodnie  wcześniej.  Zakres  materiału 
     obejmujący pracę klasową i sprawdzian jest wcześniej z uczniami omówiony. 
     5.  Nie  ocenia  się  uczniów  w  czasie  3  dni  po  dłuższej  niż  tygodniowej  usprawiedliwionej 
     nieobecności w szkole. 
     6.  Za nieodrobienie pracy  domowej, nieprzygotowanie się do lekcji, brak zeszytu ćwiczeń 
     itp.  uczeń  otrzymuje  minusy  w  dokumentacji  nauczyciela.  Nauczyciele 
     w przedmiotowych systemach oceniania ustalają zasady uwzględnienia ich w ocenianiu. 
     7.  Za wykonanie dodatkowej pracy, za wyjątkową aktywność na lekcji itp. uczeń otrzymuje 
     plusy w dokumentacji nauczyciela. Nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania 
     ustalają zasady uwzględnienia ich w ocenianiu. 
     8.  Ocena procentowa sprawdzianu, pracy klasowej lub kartkówki i przeliczanie jej na ocenę 
     szkolną. 
     Procenty (max. liczba punktów 100%)  O C E N A 
     30-49 %  2 
     50-69 %  3 
     70-84 %  4 
     85-94 %  5 
     95 % i więcej  6 
     a)  niektóre sprawdziany i prace klasowe, które nie zawierają zadań na ocenę celującą, 
     nie  będą  uprawniały  do  wystawienia  oceny  celującej,  wówczas  uczeń  uzyskuje 
     ocenę bardzo dobrą za uzyskanie 85%-100%, 
     b)  kryteria oceny z wypowiedzi ustnej ustalają nauczyciele w ramach przedmiotowych 
     systemów oceniania. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach – Statut  
      
     67 
      
     Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny z pracy klasowej lub sprawdzianu. W ciągu 7 dni 
     od otrzymania oceny uczeń uzgadnia z nauczycielem termin poprawy. Jeżeli nie przystąpi do 
     niej w ustalonym terminie traci prawo do poprawy. Nauczyciel przy ustalaniu ocen klasyfi-
     kacyjnych uwzględnia wszystkie oceny bieżące. 
     9.  Ocena odpowiedzi ustnej. 
     1)  Ocena z wypowiedzi ustnej ustalona jest przez nauczycieli w ramach przedmiotowego 
     systemu oceniania i powinna uwzględniać następujące elementy: 
     a)  niedostateczny – odpowiedź nie spełnia wymagań podanych niżej kryteriów ocen 
     pozytywnych, 
     b)  dopuszczający – wymaga przynajmniej niezbędnej wiedzy i umiejętności koniecz-
     nych  z punktu  widzenia  realizacji  celów  przedmiotu  i  nieodzownych  w toku 
     dalszego  kształcenia.  Podczas  odpowiedzi  możliwe  są  liczne  błędy,  zarówno  w 
     zakresie wiedzy merytorycznej, jak i w sposobie jej prezentowania, uczeń zna jednak 
     podstawowe  fakty  i  przy  pomocy  nauczyciela  zasadniczo  udziela  odpowiedzi  na 
     postawione pytania, 
     c)  dostateczny – uczeń zna najważniejsze fakty (wymagania podstawowe) i potrafi je 
     zinterpretować,  umieścić  w  czasie  i  przestrzeni,  odpowiedź  odbywa  się  przy  nie-
     wielkim ukierunkowaniu ze strony nauczyciela. Występują nieliczne błędy rzeczowe 
     i językowe, 
     d)  dobry – odpowiedź zasadniczo samodzielna, zawiera większość wymaganych treści 
     (wiadomości podstawowe uzupełnione są o nieco trudniejszą wiedzę rozszerzającą), 
     poprawna  pod  względem  języka,  dopuszczalne  są  jedynie  nieliczne  –  drugorzędne     
     z punktu widzenia tematu – błędy, nie wyczerpuje zagadnienia, 
     e)  bardzo dobry – odpowiedź wyczerpująca, swobodne operowanie faktami i dostrze-
     ganie związków między nimi, wyciągane są wnioski, występuje ocena całościowa, 
     treść nie wykracza poza program, 
     f)  celujący – odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, speł-
     niając  kryteria  oceny  bardzo  dobrej,  wykracza  poza  obowiązujący  program 
     nauczania,  zawiera  treści  zaczerpnięte  z  literatury  popularnonaukowej,  zawiera 
     przemyślenia i własne oceny ucznia. 
      Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach – Statut  
      
     68 
      
      
      
     ROZDZIAŁ VII   
     PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 
     § 38 
     Prawa ucznia 
     1.  Uczeń ma w szczególności prawo do: 
     1)  właściwie  zorganizowanego  procesu  dydaktycznego,  zgodnie  z  zasadami  higieny 
     pracy umysłowej, 
     2)  opieki wychowawczej w szkole i warunków pobytu w szkole zapewniających bez-
     pieczeństwo,  ochronę  przed  wszelkimi  formami  przemocy  fizycznej  bądź  psy-
     chicznej oraz poszanowania jego godności, 
     3)  ochrony  przed  uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz innymi 
     przejawami patologii społecznej, 
     4)  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
     5)  swobody  wyrażania  swoich  myśli  i  przekonań  w  szczególności  dotyczących  życia 
     szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych 
     osób, 
     6)  rozwijania  swoich  zainteresowań,  zdolności  i  talentów  oraz  uzyskania  pomocy         
     w planowaniu swojego rozwoju, 
     7)  sprawiedliwej,  obiektywnej  i  jawnej  oceny  oraz  ustalonych  sposobów  kontroli  po-
     stępów w nauce, 
     8)  informacji o wymaganiach edukacyjnych, 
     9)  powiadamiania  z  wyprzedzeniem  o  terminie  i  zakresie  pisemnych  prac  klasowych      
     i  sprawdzianów wiadomości, 
     10) udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę, 
     11) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, 
     12) pomocy w przypadku trudności w nauce, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach – Statut  
      
     69 
      
     13) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 
     14) korzystania  z  pomieszczeń  szkolnych,  sprzętu,  środków  dydaktycznych,  księgo-
     zbioru biblioteki podczas zajęć, 
     15) wpływania  na  życie  szkoły  przez  działalność  samorządową  oraz  zrzeszania  się 
     w organizacjach działających na terenie szkoły, 
     16) reprezentowania  szkoły  w  konkursach,  zawodach  i  innych  imprezach  zgodnie  ze 
     swoimi umiejętnościami, 
     17) wiedzy  o  swoich  obowiązkach  oraz  środkach  jakie  mogą  być  stosowane                   
     w przypadku ich naruszenia, 
     18) wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw. 
     2.   Uczeń  lub  jego  rodzice  mają  prawo  do  złożenia  skargi  w  terminie  3  dni  od  powzięcia 
     wiadomości o naruszeniu praw ucznia w drodze: 
     1)  Ustnej do: 
     a)  wychowawcy, 
     b)  pedagoga, 
     c)  dyrektora szkoły. 
     2)  Pisemnej do: 
     3)  dyrektora, 
     4)  rady pedagogicznej. 
     3.   Złożona  skarga  musi  zawierać  opis  sytuacji  i  konkretne  zarzuty  dotyczące  naruszenia 
     prawa ucznia. 
     4.  Dyrektor  przeprowadza  postępowanie  wyjaśniające  w  ciągu  14  dni  roboczych  i 
     odpowiedź pisemną przekazuje wnioskodawcy. 
     5.  W przypadku negatywnej odpowiedzi dyrektora rodzice ucznia maja prawo odwołać się 
     do  Rzecznika  Praw  Ucznia  przy  Kuratorze  Oświaty  lub  Kuratora  Oświaty  z 
     powiadomieniem dyrektora. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach – Statut  
      
     70 
      
     § 39 
     Obowiązki ucznia 
     1.  Uczeń  ma  obowiązek  przestrzegania  postanowień  zawartych  w  statucie  szkoły,                
     w szczególności: 
     1)  systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, 
     w tym systematycznego uczenia się i odrabiania prac domowych, 
     2)  wywiązywania  się  z  dobrowolnie  przyjętych  na  siebie  obowiązków  w  tym:  uczest-
     nictwa  w  zajęciach  dodatkowych,  wypełniania  dyżurów  klasowych  i szkolnych  oraz 
     reprezentowania  szkoły  w  zawodach  sportowych  i  konkursach  do  których  został 
     wyznaczony, 
     3)  dbania o schludny wygląd, zmianę obuwia, 
     4)  honorowania świątecznym strojem szkolnym wyznaczonych uroczystości, 
     5)  przestrzegania  zasad  kultury  współżycia  w  odniesieniu  do  kolegów,  nauczycieli  i in-
     nych  pracowników  szkoły,  w  szczególności  kultury  zachowania  podczas  zajęć 
     edukacyjnych i przerw lekcyjnych, 
     6)  odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, 
     7)  bezwzględnego przestrzegania zakazu opuszczania szkoły podczas przerw, 
     8)  przestrzegania  zakazu  używania  telefonów  komórkowych  i  innych  urządzeń  elektro-
     nicznych podczas pobytu w szkole, 
     9)  przestrzegania zakazu jazdy na rowerze po terenie szkolnym, 
     10) w  odniesieniu  do  uczniów  dowożonych  –  zgłaszania  nauczycielowi  danego  dnia  re-
     zygnowania z odwozu (kartka od rodziców), 
     11) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, w tym pozostawienie po zajęciach 
     sprzętów  klasowych  w  ustalonym  porządku,  utrzymanie  na  bieżąco  czystości 
     używanych pomieszczeń i otoczenia szkoły, 
     12) bezwzględnego poszanowania mienia szkolnego i cudzej własności, 
     13) kulturalnego zachowania się w każdej sytuacji życiowej, 
     14) niezwłocznego  usprawiedliwiania  każdej  nieobecności,  może  to  zrobić  rodzic  lub 
     lekarz w formie pisemnej. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach – Statut  
      
     71 
      
     2.  Zwalnianie  ucznia  z  części  zajęć  szkolnych  w  ciągu  dnia  odbywa  się  na  podstawie 
     pisemnej  prośby  rodziców  lub  po  telefonicznym  uzgodnieniu  z rodzicami  przez 
     wychowawcę lub innego nauczyciela. 
     § 40 
     Nagrody 
     1.  Uczeń może zostać nagrodzony za:  
     1)  wysokie wyniki w nauce, 
     2)  wzorowe zachowanie, 
     3)  osiągnięcia sportowe i artystyczne, 
     4)  dzielność i odwagę,  
     5)  zaangażowanie w prace na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, 
     6)  udzielenie pomocy innym osobom. 
     2.  Uczeń może być nagradzany w formie: 
     1)  ustnej pochwały udzielonej w obecności społeczności szkolnej, 
     2)  pisemnej – dyplom, list gratulacyjny, 
     3)  rzeczowej – książka, upominek, wyjazd edukacyjny, 
     4)  finansowej – stypendium przyznawane przez wójta gminy. 
     3.  Nagrody w formie pochwały ustnej udzielane są przez: 
     1)  wychowawcę wobec klasy, 
     2)  dyrektora na apelu szkolnym lub zebraniu z rodzicami. 
     4.  Nagrody w formie pisemnej to w szczególności: 
     1)  dyplom wzorowego ucznia, 
     2)  świadectwo z wyróżnieniem, 
     3)  list gratulacyjny do rodziców uczniów kończących szkołę. 
     5.  Nagrody rzeczowe to w szczególności: 
     1)  książka, 
     2)  sprzęt sportowy, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach – Statut  
      
     72 
      
     3)  upominek, wyjazd edukacyjny. 
     6.  Nagrody  są  przyznawane  przez  radę  pedagogiczną,  nauczyciela  za  wiedzą  dyrektora 
     szkoły. 
     7.  Jeżeli rodzic ma zastrzeżenia do przyznanej nagrody to w terminie 3 dni od jej otrzymania 
     składa do dyrektora pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem. 
     1)  Dyrektor  powołuje  zespół,  który  przyznawał  nagrodę  w  skład  którego  wchodzi 
     wychowawca oddziału. 
     2)  Zespół rozpatruje wniosek rodzica oraz tryb przyznania nagrody uczniowi. 
     3)  Zespół  sporządza  informację  pisemną,  w  której  powiadamia  rodzica  o  wnioskach 
     wynikających  z  rozpoznania  sprawy  i  ostatecznej  decyzji  w  sprawie  przyznanej 
     nagrody.  
     § 41 
     Kary 
     1.  Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły odpowied-
     nio do rangi i rodzaju przewinień w formie: 
     1)  upomnienia ustnego przez wychowawcę wobec klasy, 
     2)  upomnienia  ustnego  przez  dyrektora  szkoły  udzielonego  publicznie  wobec 
     społeczności szkoły, 
     3)  zawieszenia prawa do udziału w: zajęciach dodatkowych, imprezach organizowanych 
     przez  szkołę,  wycieczkach,  zawodach  sportowych,  reprezentowania  szkoły  na 
     zewnątrz, 
     4)  przeniesienia do równoległej klasy, o ile taka istnieje.   
     2.   Przy nakładaniu kar należy brać pod uwagę: 
     1)  rodzaj popełnionego przewinienia, 
     2)  skutki społeczne przewinienia, 
     3)  dotychczasowe przewinienia ucznia, 
     4)  intencje ucznia, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach – Statut  
      
     73 
      
     5)  wiek ucznia, 
     6)  poziom rozwoju psychofizycznego ucznia. 
     3.  O  zastosowaniu  kar  określonych  w  ust.1  pkt.  1)  decyduje  wychowawca  klasy,  a  o 
     nałożeniu pozostałych kar decyduje dyrektor. 
     4.  Kary  mogą  być  nakładane  z  inicjatywy  rady  pedagogicznej,  rady  rodziców,  samorządu 
     uczniowskiego lub dyrektora. 
     5.  W przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu Szkoły, a w szczególności przeby-
     wania  w  szkole  pod  wpływem  alkoholu  czy  narkotyków,  rozprowadzania  środków 
     odurzających,  postępowania,  które  zagraża  bezpieczeństwu  i  zdrowiu  innych,  dyrektor 
     szkoły  po  zasięgnięciu  opinii  rady  pedagogicznej  i  samorządu  uczniowskiego  oraz 
     poinformowaniu  rodziców  ucznia  może  wystąpić  do  Kuratora  Oświaty  z  wnioskiem  o 
     przeniesienie ucznia do innej szkoły. 
     6.  Wykonanie kary, o której mowa w pkt.5 może zostać zawieszona przez dyrektora, na czas 
     nie dłuższy niż 3 miesiące. 
     7.  Od  kar  wyznaczonych  uczniowi  jego  rodzice  w  terminie  7  dni  mogą  odwołać  się  do 
     dyrektora szkoły w formie pisemnej. 
     8.  Do  czasu  rozpatrzenia  odwołania  wykonanie  kary  ulega  zawieszeniu.  Dyrektor  po 
     rozpatrzeniu odwołania decyduje ostatecznie o wykonaniu kary lub odstąpieniu od niej. 
     9.  Od kar nałożonych przez dyrektora i wyczerpaniu możliwości wymienionych w ust. 7 i 8 
     rodzice mogą odwołać się do Kuratora Oświaty. Rozstrzygnięcie kuratora jest ostateczne. 
     10. Stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 
     11. Uczeń,  który  naruszył  obowiązki  ucznia  określone  w  statucie,  niezależnie  od  nałożonej 
     kary, może być zobowiązany przez dyrektora do: 
     1)  naprawienia wyrządzonej szkody, 
     2)  przeproszenie osoby pokrzywdzonej, 
     3)  wykonania  określonej  pracy  społecznej,  użytecznej  na  rzecz  klasy,  szkoły  lub 
     środowiska. 
      
     § 42 
     Bezpieczeństwo i higiena życia szkolnego 
     1.  Szkoła stwarza uczniom warunki bezpiecznego, chroniącego przed przemocą, uzależnie-
     niami,  demoralizacją  oraz  innymi  przejawami  patologii  społecznej  pobytu  w  szkole 
     poprzez: 
     1)  odpowiednie dostosowanie obiektów szkolnych i terenu przyszkolnego, 
     2)  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
     3)  zorganizowanie prawidłowej opieki nad uczniami podczas wszystkich form zajęć or-
     ganizowanych przez szkołę, 
     4)  rozpoznawanie i odpowiednie reagowanie w ramach środków określonych statutem na 
     przejawy przemocy, uzależnień, demoralizacji i patologii społecznej, 
     5)  organizowanie profilaktycznych pogadanek z pedagogiem lub psychologiem w ramach 
     posiadanych środków, 
     6)  współpraca z gminnym pełnomocnikiem ds. uzależnień, 
     7)  wzmożenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły, 
     8)  organizowanie przedstawień tematycznie związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, 
     alkoholizmowi, przemocy, agresji wśród rówieśników, tolerancji, cyberprzemocą. 
      

      
     ROZDZIAŁ VIII 
     POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
     § 43 
     Szkoła posiada własny sztandar, hymn oraz ceremoniał szkolny. 
     § 44 
     Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
     § 45 
     Zmiany w Statucie uchwala rada pedagogiczna. Projekt zmian może być konsultowany z radą 
     rodziców i samorządem uczniowskim. 
     § 46 
     Dyrektor jest upoważniony do podania tekstu ujednoliconego po każdej nowelizacji Statutu. 
      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół w Kurowicach, ul. Szkolna 1
   • gimkur10@poczta.onet.pl
   • gimkur10@poczta.onet.pl
   • tel/fax (0 42) 214 00 84
   • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach Kurowice ul. Szkolna 1 95-006 Brójce